Gripi Sezonal 2015

Shqipëria ështe duke përjetuar një intensitet të lartë të infeksioneve respiratore si një pjesë e mirë e rajonit Europian.

Aktualisht Shqipëria gjendet në periudhën e epidemisë së Gripit. Viruset që qarkullojnë këtë vit janë AH1N1pdm09 dhe AH3N2  të cilët janë të përfshirë në vaksinën e Gripit. Gripi nuk duhet të neglizhohet dhe që në shenjat e para të shfaqjes së tij konsultohuni me mjekun e familjes dhe mjekun pediater.
Mjeku i familjes dhe pediatri duhet të vlerësojë me seriozitet të gjitha shenjat me të cilat çdo i sëmurë dyshohet i infektuar me virusin e Gripit.
Të gjitha të dhënat e mëposhtme vlejnë për të mbrojtur popullatën nga virusi i Gripit dhe sidomos format e rënda të tij të cilat shkaktojnë insuficience akute respiratore të rënde dhe komplikacione te tjera.

Gripi sezonal është një infeksion viral akut, i cili përhapet lehtë nga njeriu tek njeriu. Gripi mund të prekë çdo njeri në çdo grupmoshë.

Virusi i Gripi transmetohet nga njeriu tek njeriu me spërkla gjate teshtimave, kollitjes apo gjatë bisedimit me një person të infektuar. Më rrallë një individ mund infektohet me virusin e gripit duke prekur objekte të kontaminuara nga virusi  dhe pastaj individi të prekë gojën apo hundën me duart e infektuara.

Periudha e inkubacionit zgjat nga 1-4 ditë . Një individ i prekur nga virusi i gripit,  mund të infektojë të tjerët 1 ditë para shfaqjes se simptomave,  gjatë periudhes së sëmundjes. Pra, një person i prekur nga virusi i gripit mund të transmetoje virusin një personi  tjetër përpara se ai ta kuptoj që është i sëmurë.

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu

Raport Shëndetësor Kombëtar

Gjendja Shëndetësore e Popullatës Shqiptare

Qëllimi i këtij raporti shëndetësor është që të japë një vështrim të gjerë mbi gjendjen
shëndetësore aktuale të popullsisë së Shqipërisë. Më hollësisht, ky raport kërkon të
përshkruajë tendencat e vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë që kanë qenë të pranishme
në popullsinë shqiptare gjatë viteve të fundit. Veç kësaj, raporti kërkon të nxjerrë në pah
faktorët kryesorë të rrezikut dhe determinantët e sëmundjeve dhe vdekjeve në popullsinë
shqiptare. Gjithashtu, raporti përshkruan shkurtimisht burimet e kujdesit shëndetësor,
shpërndarjen e fuqisë punëtore, aksesin dhe përdorimin e kujdesit shëndetësor dhe
shpenzimet e përfshira në sektorin shëndetësor shqiptar.

Raportin Shëndetësor Kombëtar mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu

National Health Report you can download in.pdf : here

Konferenca Ndërkombëtare

Konferenca Ndërkombëtare “Sistemet e Monitorimit dhe Survejancës në Shëndet Publik” dhe takimi vjetor i IANPHI-t
——————————————————————————————————————–

Me datë 24-25 Prill 2014 u organizua Konferenca Ndërkombëtare e Shëndetit Publik. Tema kryesore e trajtuar në këtë konferencë lidhej me Sistemet e survejancës dhe të monitorimit shëndetësor – temë e cila është padyshim prioritare dhe e një rëndësie të veçantë për sistemin shëndetësor Shqiptar.
Kjo konferencë u organizua së bashku me takimin vjetor të IANPHI-t (Shoqata Ndërkombëtare e Instituteve të Shëndetit Publik), takim të cilin këtë vit patëm privilegjin që ta zhvillonim në Tiranë në sajë të këmbënguljes sonë dhe bonsensit të partnerëve tanë të shkëlqyer ndërkombëtarë.  Nga kjo pikëpamje, në këtë konferencë patëm nderin dhe privilegjin e pranisë së shumë autoriteteve të padiskutueshme, ekspertëve dhe profesionistëve të shkëlqyer ndërkombëtarë që janë njëkohësisht edhe drejtorë të instituteve të shëndetit publik në shumë vende të Bashkimit Europian në të cilin Shqipëria aspiron të aderojë. Prandaj, praktikat dhe përvojat e kolegëve të Europës Perëndimore janë të një rëndësie të dorës së parë dhe në dy ditët e takimit u përfitua shumë nga prezantimet dhe punimet e profesionistëve ndërkombëtarë që përfaqësojnë dhe mbulojnë një spektër shumë të gjerë ekspertize sidomos lidhur me sistemet e informacionit shëndetësor në përgjithësi, si dhe sistemet e survejancës dhe monitorimit shëndetësor në veçanti.

Problematikat kryesore që u diskutuan përmblidhen shkurtimisht më poshtë:

 • Forcimi i sistemeve ekzistuese të survejancës dhe monitorimit shëndetësor në vendin tonë është i lidhur pazgjidhshmërisht me nevojën e rimodelimit dhe të ristrukturimit tërësor në funksion dhe në përshtatje me sfidat dhe problemet aktuale të sistemit shëndetësor, si dhe me proceset e pashmangshme të zhvillimit teknologjik në vendin tonë – në përputhje dhe në varësi të ngushtë me reformat tërësore të parashtruara në programin e Qeverisë Shqiptare.
 • Mbi këtë truall, Instituti i Shëndetit Publik është duke rimodeluar rolin e tij drejt një institucioni kyç i cili do të shërbejë si gjenerator i evidencës shkencore, fakteve dhe informacionit shkencor të cilat do t’i mundësojnë Ministrisë së Shëndetësisë hartimin, zbatimin dhe monitorimin e strategjive, politikave dhe programeve racionale dhe të bazuara në evidencë – si parakusht themelor për përmirësimin gradual dhe të qëndrueshëm të gjendjes shëndetësore të popullatës si dhe të rritjes së efektivitetit dhe të performancës së sistemit shëndetësor në vendin tonë.
 • Produkti final i të gjitha aktiviteteve të lidhura me sistemet e survejancës dhe të monitorimit shëndetësor duhet të materializohet në hartimin e raporteve shkencore në kohë reale të cilat informojnë mbi shëndetin e popullatës dhe shërbejnë si evidencë e domosdoshme për ndërhyrje të menjëhershme dhe efektive për të kontrolluar dhe parandaluar sëmundshmërinë në komunitet. Gjithsesi, programet dhe aktivitetet ndërhyrëse duhet të ndërmerren bazuar edhe ne situatën aktuale dhe në kapacitetet ekzistuese të sistemit shëndetësor në Shqipëri.

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu

Menaxhimi i programeve depistuese per Kancerin e Qafes se Mitres, Kancerin e Gjirit, dhe Kancerit te Kolorektal

Ftesë për Pjesmarrje

Në datë 24-26 nëntor 2014, pranë ISHP-së do të organizohet kursi i trajnimit : Menaxhimi i programeve depistuese për Kancerin e Qafës së Mitrës, Kancerin e Gjirit, dhe Kancerin Kolorektal.

Kursi synon në përgatitjen e menaxherëve të programeve të depistimit të kancerit në nivel rrethi.

Kërkojmë të përzgjidhni një përfaqësues nga DSHP-ja juaj për të marrë pjesë në këtë kurs.

Personi që do të perzgjdhni, duhet të ketë një kualifikim të përshtatshëm  (mjek, shëndet publik, onkologe).

Personat që do të trajnohen, parashikohet të angazhohen në të ardhmen në monitorimin e programeve të depitimit të kancerit në nivel rajonal.

Bashkengjitur është programi. Kursi është në proces akreditimi.

Menaxhimi i programeve depistuese per Kancerin e Qafes se Mitres, Kancerin e Gjirit, dhe Kancerit te Kolorektal.pdf: këtu

Management of screening programs for cervical cancer, breast cancer and CRC.pdf: here

Për sqarime të mëtejshme kontaktoni :

Seminar ndërkombëtar për shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve dhe Takimi i anëtarëve të rrjetit ndërkombëtar të anëtarëve të studimit të HBSC-së,

Seminar ndërkombëtar për shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve

dhe

 Takimi i anëtarëve të rrjetit ndërkombëtar të anëtarëve të studimit të HBSC-së, (Health Behaviour in School Age Children)

Tiranë, 12-14 Nëntor 2014

Në datën 12 Nëntor 2014, Instituti i Shëndetit Publik së bashku me Fakultetin e Shëndetit Publik organizuan Seminarin Ndërkombëtar për shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve. Seminari adresoi çështjet kryesore të lidhura me kërkimin shkencor, politikat dhe shërbimet lidhur me shëndetin e fëmijëve dhe adoleshentëve duke përfshirë sjelljet e shëndetshme dhe mirëqenien, kontekstin social dhe sjelljet e rrezikshme.

Ky aktivitet  u organizua së bashku me Takimin e anëtarëve të rrjetit ndërkombëtar të anëtarëve të studimit të HBSC-së, (Health Behaviour in School Age Children) i cili u zhvillua në datat 12-14  Nëntor 2014. Aktivitetet u ndoqën nga 65 anëtarë të rrjetit ndërkombëtar të HBSC-së që përfaqësonin 32 vende evropiane si dhe nga profesionistë të shëndetit nga Instituti i Shëndetit Publik, Fakulteti i Shëndetit Publik, Fakulteti i Mjekësisë, Ministria e Shëndetësisë.

Seminari ndërkombëtar për shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve u përshëndet nga Ministri i Shëndetësisë Z. Ilir Beqaj, si dhe nga Zv. Ministri i Arsimit dhe Sportit, Z. Rauf Dimraj. Në fjalën e tij, Z. Beqaj  e vuri theksin tek vëmendja që shoqëria dhe politikëbërësit duhet t’i kushtojnë shëndetit të 10-19-vjeçarëve, teksa hartojnë dhe zbatojnë politikat e shëndetit publik në vend, prandaj, edhe e vlerësoi këtë seminar ndërkombëtar për shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve, si një nismë të qënësishme në përpjekjet institucionale globale të shëndetit publik që synojnë ta ndryshojnë këtë situatë.

“Ky është një apel drejtuar të gjithë shoqërisë sonë dhe politikëbërësve,” – tha midis të tjerash në fjalën e tij Ministri Beqaj, “për ta dëgjuar më shumë zërin e fëmijëve tanë që vjen përmes të dhënave të studimit të HSBC-së dhe për t’i siguruar se këto zëra do të shërbejnë si bazë e mirëinformuar të dhënash për hartimin e nismave e projekteve për përballimin dhe trajtimin e problemet e shëndetit në të gjithë gjerësinë e vet, sot dhe në të ardhmen”.

Zv.Ministri i Arsimit dhe Sportit, Z. Dimraj, në fjalën e tij theksoi rolin e madh që kanë sjelljet e shëndetshme në mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve. Ai përcolli informacionin lidhur me masat konkrete që ka ndërmarrë  MAS për përmirësimin e mjediseve shkollore, të stafit edukativ dhe të kurrikulës shkollore në mënyrë që fëmijët tanë të angazhohen më shumë në sjellje të shëndetshme. Gjithashtu Z. Dimraj prezantoi Platformën e edukimit fiziko-sportiv që po aplikon MAS, si një masë që i largon fëmijët dhe të rinjtë nga veset dhe sjelljet e rrezikshme.

Në seminar u paraqitën prezantime nga anëtarë të rrjetit të HBSC-së, respektivisht nga Franca, Çekia, Polonia, OBSH dhe Shqipëria. Çështjet kryesore të trajtuara lidheshin me vështirësitë gjatë hapave të kryerjes së studimit të HBSC-së, vështirësitë në përshtatjen e pyetësorit për grupet vulnerabël, pikat e forta dhe sfidat që përballen vendet në realizimin e HBSC-së si dhe në mbështetjen që i ka bërë OBSH rrjetit ndërkombëtar të HBSC-së.

Nga ana tjetër, diskutimet  synuan shkëmbimin e eksperiencave pozitive lidhur me punën kërkimore, implikimet në politika dhe përkthimin efektiv të rezultateve të studimit në shërbime konkrete. Në fund të aktivitetit,  u shpreh besimi se diskutimet ishin shumë të vlefshme dhe do ti shërbejnë të gjithë rrjetit për të rritur bashkëpunimin midis vendeve anëtarë, sidomos me vendet që janë bërë anëtarë kohët e fundit të rrjetin ndërkombëtar të HBSC-së, siç është Shqipëria.

ISHP dhe Shoqata e Neurologjisë, aktivitet sensbilizues për mbrojtjen nga goditjet cerebrale

29 Tetori, Dita Boterore e Insulteve

Kjo konferencë u përcoll online edhe për mjekët neurologë të rretheve të cilët në fund  drejtuan pyetje për të pranishmit dhe dhanë përshtypjet e tyre

Në kuadër të Ditës Botërore të Insulteve  Cerebrale, Instituti i Shëndetit Publik, në bashkëpunim me Shoqatën e Neurologjisë organizuan një takim sensibilizues në ambientet e Telemedicinës pranë Qëndrës Spitalore Universitare, Tiranë.

Në këtë aktivitet në të cilin ishin të pranishëm specialistë të Departamentit të Promocionit Shëndetësor, mjekë neurologë si dhe studentë të Fakultetit të Mjekësisë fjala hapëse u mbajt nga Dr. Sokrat Xhaxho, mjek neurolog në QSUT, i cili  nëpërmjet slideve të përgatitura dha mesazhe të rëndësishme në drejtim të sënsibilizimit lidhur me Insultet Cerebrale. Në fjalën e tij Z. Xhaxho u ndal tek arsyet se përse këtë vit ndërgjegjësimi fokusohet te gratë, faktet sipas OBSH-së, çfarë është një goditje cerebrale, cilat janë shënjat paralajmëruese të goditjes në tru dhe në fund dha këshilla lidhur me mëyrën sesi mund të parandalojmë një goditje në tru. Kjo konferencë u përcoll online edhe për mjekët neurologë të rretheve të cilët në fund  drejtuan pyetje për të pranishmit, dhanë përshtypjet e tyre lidhur me këtë aktivitet si dhe shprehën dëshirën për zhvillimin a aktiviteteve të tjera sensibilizuese edhe në të ardhmen.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte rritja e ndërgjegjësimit dhe përcimi i informacionit në një grup sa më të madh njerëzish lidhur me Insultet Cerebrale. Për vitin 2014 në fokus janë gratë dhe mesazhi kryesor i kësaj dite është:“Unë jam grua-goditjet në tru më prekin edhe mua”. Ky mesazh riforcon faktin se edhe pse goditjet në tru nuk bëjnë diferencime midis gjinive, gratë janë më të rrezikuara sesa burrat për të pasur goditje në tru pasi në shumë raste ato janë ndihmëset e para kur goditjet prekin burrin, babain, partnerin, vajzën apo djalin.  Aktiviteti u përcoll dhe gjeti pasqyrim në mediat kresore në vend.

10 Tetori, Dita Botërore e Shëndetit Mendor

Informacion

10 Tetori, Dita Botërore e Shëndetit Mendor

Instituti i Shëndetit Publik, në bashkëpunim me Autoritetin Shëndetësor Rajonal, Tiranë, si dhe Shoqatën Kombëtare të Shoqatën Kombëtare të Psikiatrisë, si dhe Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor nr 1, organizuan një takim sensibilizues  me qëllim dhënien dhe përforcimin e mesazhit “Të jetosh me skizofreni”.

Një aktivitet i tillë u organizua me qëllim shtimin e ndërgjegjësimit tek të gjithë se personat me skizofreni, kanë nevojë për mbështjetje, duke filluar nga familja, stafi shëndetësor, komuniteti dhe e gjithë shoqëria. Personat që jetojnë me këtë çrregullim, ashtu sikurse të gjithë personat që jetojnë me probleme të shëndetit mendor, duhet të përballen me sëmundjen nga  njëra anë dhe me problemet që kanë të tjerët për ti pranuar ata si “të sëmurë me skizofreni” nga ana tjetër.

Në këtë aktivitet morën pjesë specialistë, mjekë, pacientë, familjarë, etj. Fillimisht, disa nga të pranishmit, dhanë mesazhe për këtë ditë. Më pas nxënës të grupit artistik të shkollës “Servete Maci” dhanë për të pranishmit një program artistik. Në fund u shtrua një koktei.

Po ashtu në zona të ndryshme, u vendosën postera dhe u shpërndanë fletëpalosje po me informacione lidhur me skizofreninë, në zona të ndryshme të qytetit.

Këto aktivitete u mbështetën nga Organizata Botërore e Shëndetësore.

Trajnim me temë “Roli i punonjësve shëndetësorë në zbatimin e ligjit anti-duhan”

 

Departamenti i Promocionit të Shëndetit

Në datat 8-9 shtator 2014, Departamenti i Promocionit të Shëndetit  organizoi në mjediset e Institutit të Shëndetit Publik  trajnimin me temë:  Roli i punonjësve shëndetësorë në zbatimin e  ligjit anti-duhan”. Ditën e parë në aktivitet morën pjesë 74 punonjës të  shërbimit shëndetësor në shkolla të qytetit të Tiranës, kurse ditën e dytë morën pjesë 61 specialistë të edukimit dhe promocionit shëndetësor nga 24 Drejtori të Shëndetit Publik të rretheve: Tiranë, Elbasan, Lezhë, Pukë, Gjirokastër, Durrës, Has, Lushnjë, Pogradec, Fier, Shkodër, Sarandë, , Dibër, Mirëditë, Bulqizë, Kuçovë, Skrapar, Korçë, Krujë, Burrel, Përmet, Librazhd, Gramsh, Kavajë.

Trajnimi synonte njohjen e Ligjit Nr. 76/2014, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 9636, datë 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit”, të ndryshuar”, si dhe roli i punonjësve shëndetësor në zbatimin e tij. Në të dyja ditët ishin të ftuar inspektorë nga Inspektorati Shëndetësor Shtetëror, të cilët prezantuan ndryshimet ligjore të miratuara kohët e fundit.

Çështjet që u trajtuan gjatë dy ditëve ishin:

 • Efektet e duhanit në shëndetin e popullatës
 • Rreziqet e duhanpirjes pasive
 • Mjediset ku ndalohet duhanpirja
 • Njohja me ndryshimeve ligjore
 • Roli i punonjësve të shërbimit shëndetësor në shkolla për zbatimin e ligjit anti-duhan
 • Roli i specialistëve të promocionit në zbatimin e ligjit anti-duhan

Në fund të trajnimit, pjesëmarrësve iu ofruan modele aktivitetesh sensibilizuese për zbatimin e ligjit antiduhan si dhe të ditëve të tjera të shëndetit dhe iu rekomandua të forcojnë bashkëpunimin me struktura të tjera shëndetësore, pushtetin lokal, OJF dhe biznese private  në mënyrë që të realizojnë aktivitetet e tyre.  Gjithashtu pjesëmarrësit u nxitën të përdorin faqen zyrtare të ISHP-së  për të përdorur në mënyrë të standardizuar informacionin për popullatën.

Trajnimi  u konsiderua nga pjesëmarrësit si shumë i dobishëm dhe u kërkua që aktivitete të tilla të organizohen periodikisht në Institutin e Shëndetit Publik.

Aktiviteti i organizua nga:

 • Gentiana Qirjako
 • Roland Shuperka
 • Jeta Lakrori

Mjedise 100% PA DUHAN

Ambientet 100% pa duhan janë mënyra e vetme për të mbrojtur shëndetin e njerëzve nga rreziqet e duhanpirjes pasive.

Tymi i duhanit përmban mbi 4.000 kimikate,  nga të  cilat rreth 50 janë substanca kancerogjene. Ai është i dëmshëm si për duhanpirësit edhe për jo-duhanpirësit ose për duhanpirësit pasivë.

Rreziqet e duhanpirjes pasive

Duhanpirja pasive ka efekte afatshkurtëra dhe efekte afatgjata në shëndet:

 • Ajo përkeqëson gjendjen shëndetësore ekzistuese dhe krijon gjendje të reja shëndetësore.
 • Substancat që çlirohen nga tymi i duhanit shkaktojnë kancer ose ndihmojnë në zhvillimin e kancerit:
 1. Rritin rrezikun e zhvillimit të kancerit të mushkërive me 25% – 30%
 2. Ndihmojnë në zhvillimin e kancereve të tjera, si:  kancerit të gjirit, laringsit,fytit
 • Rrit me 50% rrezikun për sëmundje të zemrës
 • Dyfishon rrezikun e aksidenteve vaskulare
 • Duhanpirja pasive tek gratë shtatzëna ka efekte mutagjenike, sepse të gjitha substancat toksike  kalojnë tek fëmija përmes placentës; rrit shtrimet në spital  të nënës, lindjet e parakohshme ose lindjet e fëmijëve  me peshë të vogël
 • Duhanpirja pasive ka mjaft efekte negative në shëndetin e fëmijëve, që lidhen si me duhanpirjen pasive para lindjes ashtu edhe mbas lindjes:
 1. Rrit frekuencën e infeksioneve të veshit, hundës, fytit;
 2. Rrit rrezikun për kriza të astmës dhe të infeksioneve respiratore si pneumonia
 3. Shkakton reduktim të rëndësishëm në zhvillimin e mushkërive
 4. Rrit rrezikun e vdekjes së papritur të foshnjave (vdekje në krevat)
 5. Janë më të prirur të kenë probleme me të mësuarin

Vetëm mjediset 100% pa duhan mbrojnë shëndetin e njerëzve nga rreziqet e duhanpirjes pasive. 

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu