1. Rregullore e Brendshme e Institutit të Shëndetit Publik
 2. Ligji për shëndetin publik
 3. Public health law
 4. Kodi penal i Republikës së Shqipërisë
 5. Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë
 6. Për sigurimet shëndetësore ne Republikën e Shqipërisë
 7. Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese
 8. Për shëndetin mendor
 9. Për nxitjen dhe mbrojtjen e të ushqyerit me gji
 10. Për shëndetin riprodhues
 11. Për ratifikimin e konventës në kuadër të OBSH Për kontrollin e duhanit
 12. Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin NR 7643 për Inspektoriatin sanitar shtetëror
 13. Për shëndetin publik
 14. Për inspektoriatin sanitar shtetëror
 15. Për ushqimin
 16. Për parandalimin e crregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmeria e jodit në organizmin e njeriut
 17. Për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse
 18. Për parandalimin dhe kontrollin e HIVAIDS-it
 19. Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit
 20. Për mbrojtjen e të mitruve nga përdorimi i alkoolit
 21. Konsultimi i Strategjisë së Shëndetësisë “2017-2020”
 22. Ligji  Nr.9774 dt.12.07.2007 për zhurmat
 23. Rregullore e Brendshme per Hetimin Administrativ te Sinjalizimit  dhe Mbrojtjen e Konfidencialitetit te ISHP 
 24. 1907-1 (D) 2019.12.31 , Rregullore per mbrojtjen ,perpunimin ,ruajtjen dhe sigurine e te dhenave personale ne ISHP 
 25. RREGULLORE – Hetimi administrativ dhe konfidencaliteti
 26. Urdher nr.1222 datë 11.07.2017
 27. Vendim i KM nr.816 dt.16.11.2016 – Per ngritje strukturave
 28. FORMULAR KËRKESË PËR MBROJTJE NGA HAKMARRJA
 29. RREGULLORE – Kerkesa per mbrojtje
 30. FORMULAR I SINJALIZIMIT TË JASHTËM
 31. FORMULAR I SINJALIZIMIT TË BRENDSHËM
 32. Ligj – Per sinjalizimin dhe mbrojtjen sinjalizuesve
 33. Plani i Barazisë Gjinore të ISHP (Gender Equality Plan)