Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet

Logo e Zyres se Mbrojtjes nga Rrezatimet 

 

Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet

           ( kontakto ZMR  )

Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet 

 Adresa

 Instituti i Shëndetit Publik

 Rruga Aleksandër Moisiu ,

 No 80,Kinostudio, Tiranë

e-mail : zmr@ishp.gov.al

 

 

Historiku

1972- Viti në të cilin, Shqipëria ka për herë të parë një legjislacion dhe një rregullore e cila mbulonte çështjet kryesore të rrezatimit jonizues

1995- Në bazë të rekomandimeve të Misionit RAPAT nëvitit 1992, miratohet ligji Nr.8025 datë 9.11.1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimi jonizues”. Ligji përmban tre shtyllat bazë: licensimin, inspektimin dhe sanksionet.Në zbatimtë këtij ligji u krijua Autoriteti Kompetent Kombëtar në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi, i cili ka dy nivele :

 • Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet si organ vendimmarrës, i cili drejtohet nga Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
 • Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet si organ ekzekutiv i saj

Detyrat dhe përgjegjësitë e tyre përcaktohen në ligj

1996- Krijohet Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet pranë Institutit të Shëndetit Publik me strukturën: një përgjegjës dhe dy specialistë. Kryetari i kësaj zyre është dhe sekretar i KMR-së. Zyra e mbrojtjes nga Rrezatimet mbulon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe sigurimin e rrezatimit. I gjithë aktiviteti i kësaj zyre financohet nga buxheti i shtetit. 2000– Nis proçesi i licensimit, inspektimit, import- eksportit dhe transportit të burimeve të rrezatimit jonizues.

2000- Nis proçesi i licensimit, inspektimit, import- eksportit dhe transportit të burimeve të rrezatimit jonizues.

2007- Nis inventarizimi në sistemin RAIS i të gjithë subjekteve të licensuar që ushtrojnë veprimtari me burime të rrezatimit jonizues, burimeve radioaktive të kategorisë nga I deri në V, import – eksport, transport të burimeve të rrezatimit jonizues si dhe inspektimeve tëkryera në rang prefekturash.

2008-Amendimi i Ligjit Nr.8025 datë 9.11.1995 “Per mbrojtjen nga rrezatimi”, i cili merr në konsideratë çështjet që lidhen me sigurimin e burimeve të rrezatimit jonizues, rritjen e pavarsisësë KMR, sipas të cilit tashmë anëtaretzgjidhen me VKM dhe pa konflikt interesi, miratimin e rregulloreve me vendim të Këshillit të Minstrave si dhe krijimin e inventarit të burimeve të rrezatimit pranë ZMR-së

2008-2012-Është rishikuar legjislacioni dhe rregulloret që kanë të bëjnë me mbrojtjen nga rrezatimi jonizues në përputhje me Direktivat dhe rekomandimet e EU si dhe standartet e ANEAs.

2011-Miratohet ligji Nr.10469 datë 16.10.2011 “Per mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese”, i cili përcakton Komionin e Mbrojtjes nga Rrezatimet, si Autoritet Kompentent në këtë fushë dhe Zyren e Mbrojtjes nga Rrezatimet, si organ ekzekutiv të tij.

Gjatë këtyre viteve Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet dhe Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet ka bashkëpunuar për realizimin e detyrave dhe me institucione si: Instituti i Fizikës Bërthamore, Instituti i Shëndetit Publik, Instituti i Rrezatimeve si dhe Instituti i Mbrojtjes nga Rrezatimet.

2013-Në kuadrin e inspektimeve janë amenduar Ligji Nr. 8025, Datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” përkatësisht Ligji Nr.26, datë 14. 02. 2013 dhe Ligji Nr.10469, datë 13.10.2011 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese”, përkatësisht Ligji Nr.27, datë 14. 02. 2013. Inspektimi do të kryhet nga Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet.

2014-Vendimi Nr.123 datë 05.03.2014 ‘’ Për ngritjen ,përbërjen dhe mënyrën e organizimit,të funksionimit e të shpërblimit të Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet.Urdhri Nr.124 datë 27.03.2014,për përcaktimin e anëtarëvë dhe ekspertëve të Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet.

KOMISIONI I MBROJTJES NGA RREZATIMET

 • ZNJ.OGERTA MANASTIRLIU , KRYETAR I KMR
 • Z.RUSTEM PACI , SEKRETAR I KMR

 

ANËTARËT E KMR

 • ZNJ.ANTONETA NJEHRRENAe-email: Andoneta.Njehrrena @shendetesia.gov.al
 • ZNJ. BRUNILDA DACI e-email: brunilda.daci@gmail.com
 • ZNJ. ALBANA FICO e-email:albana.fico@ishp.gov.al
 • Z.JETMIR BRAHA e-email:jetmir.braha@akep.al
 • Z.SHKËLQIM MEMA e-email:memashkelqim@gmail.com
 • ZNJ. ODETA KOJAe-email: okojaal@yahoo.com

EKSPERTËT E KMR

 • Z. FATOSH KLOSIe-email:fatoshklosi@yahoo.it
 • Z.KOSTANDIN DOLLANI e-email:kostandindollani@yahoo.com
 • Z.DHIMITRAQ ZIU e-email:ziudh@mrp@.gov.al
 • Z. AGRON YLLI e-email:agronylli@yahoo.com

 

ZYRA E MBROJTJES NGA RREZATIMET

 • Z. RUSTEM PACI ,KRYETAR
 • ZNJ.IDA MURAJ,SPECIALISTE
 • ZNJ.SUELA SHTËMBARI,SPECIALISTE
 • ZNJ.SENI MEMAJ, SPECIALISTE
 • ZNJ.SHEJNA MITKU,SPECIALISTE
 • Z.SULEJMAN XHETANI,SPECIALIST
 • Z.HERMES PLAKU, SPECIALIST
 • ZNJ.VJOLANDA GJINO, SPECIALISTE
 • ZNJ.ESMERALDA FERO,SPECIALISTE
 • ZNJ.ARLINDA SHAMETI, SPECIALISTE /JURISTE
 • ZNJ.FLORIDA BELULI,IT

TË NJOHUR NGA KMR SI EKSPERTË NË FUSHËN E MBROJTJES NGA
RREZATIMET JONIZUESE.

( PËRGATISIN PLANIN E SIGURISË (EKSPERTIZEN ) PËR GJENERATORËT ME RREZE X QË PËRDOREN NGA SUBJEKTET PRIVATE)

DURIM KRYEZIU 068 40 21 875  MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2011
ERVIS TELHAJ 069 28 10 424   MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2011
LUAN QAFMOLLA 068 25 63 186  MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2011
RUSTEM PACI(nuk ushtron profesionin)   MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2011
KOSTANDIN DOLLANI  069 22 37 097    MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2011
SHKËLQIM MEMA 069 21 82 095     MBLEDHJA E KMR DT.14.10.2011
ALBERT NOÇKA 068 20 54 305   MBLEDHJA E KMR DT.14.10.2011
ERJONA BAKIU  069 31 94 406  MBLEDHJA E KMR DT.22.06.2012
BARDHYL GRILLO  069 30 45 066   MBLEDHJA E KMR DT.18.01.2013
MANJOLA SHYTI 069 22 38 247   MBLEDHJA E KMR DT.31.12.2014
FLORIDA CFARKU 069 24 82 632  MBLEDHJA E KMR DT.31.12.2014
KOZETA BODE 068 30 46 703  MBLEDHJA E KMR DT.31.12.2014
DRILONA KISHTA 069 25 41 921  MBLEDHJA E KMR DT.31.12.2014
FATOS YLLI   069 23 72 431  MBLEDHJA E KMR DT. 18.11.2016
GERTI XHIXHA    069 21 77 319    MBLEDHJA E KMR DT. 18.11.2016
ORTESA SALIANJI 067 49 72 075 MBLEDHJA E KMR DT.07.02.2020
RODINA MYRKU 067 40 90 682 MBLEDHJA E KMR DT.07.02.2020
IRENA MUÇOLLARI  069 21 61 829 MBLEDHJA E KMR DT.04.05.2020
IRMA BËRDUFI  069 52 62 759 MBLEDHJA E KMR DT.04.05.2020
DRITAN PRIFTI 067 48 05 452 MBLEDHJA E KMT  DT.25.11.2020


TË NJOHUR NGA KMR SI EKSPERTË NË FUSHËN E MBROJTJES NGA RREZATIMET JOJONIZUESE

ALBERT NOÇKA 068 20 54 305 MBLEDHJA E KMR DT.12.03.2013
SHKËLQIM MEMA 069 21 82 095 MBLEDHJA E KMR DT.12.03.2013
RUSTEM PACI (nuk ushtron profesionin)   MBLEDHJA E KMR DT.12.03.2013
THEODHOR KARAJA 069 21 82 901   MBLEDHJA E KMR DT.19.08.2014
KOSTANDIN DOLLANI 069 22 37 097  MBLEDHJA E KMR DT.19.08.2014
PARTIZAN MALKAJ 067 40 62 560      MBLEDHJA E KMR DT.19.08.2014
ISIDOR KOKALARI  069 72 96 931       MBLEDHJA E KMR DT.19.08.2014
BESNIK DOBI  069 27 04 423        MBLEDHJA E KMR DT.19.08.2014
DHURATA KUQI       069 84 64 880        MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2015
GENCI MESI        069 40 31 259        MBLEDHJA E KMR  DT.24.11.2015
ALGENTI LALA       067 28 23 754         MBLEDHJA E KMR DT.19.04.2017
BEXHET KAMO        069 20 83 433        MBLEDHJA E KMR DT.19.04.2017
ILIR SHINKO                067 20 33 918        MBLEDHJA E KMR DT.19.04.2017
OLIMPJON SHURDI      068 20 64 109         MBLEDHJA E KMR DT.19.04.2017
VLADI KOLIÇI        +355 42 227 914         MBLEDHJA E KMR DT.19.04.2017
KLITON ZAJMI               069 22 23 523         MBLEDHJA E KMR DT.14.06.2017
AGRON MYSHKETA     067 38 41 026         MBLEDHJA E KMR DT.28.08.2017

 

PERSONA FIZIKË /JURIDIKË TË NJOHUR NGA KMR

 • INSTITUTI I FIZIKËS BËRTHAMORE TË ZBATUAR
  ZNJ. BRUNILDA DACI 068 24 20 838 MBLEDHJA E KMR DT.17.06.2015

TRAJNIM NË FUSHËN E MBROJTJES NGA RREZATIMET JONIZUESE TË KATEGORIVE SI MË POSHTË :

– EKSPERT I KUALIFIKUAR
– PËRGJEGJËS PËR MBROJTJEN NGA RREZATIMET JONIZUESE
– PUNONJËS QË PËRDOR BURIME TË RREZATIMIT JONIZUES
– PUNONJËS I TRUPËS RREGULLATORE

 • INSTITUTI I FIZIKËS BËRTHAMORE TË ZBATUAR

ZNJ. BRUNILDA DACI       068 24 20 838           MBLEDHJA E KMR DT.18.11.2016

ËSHTË LICENCUAR NGA KMR PËR TË KRYER VEPRIMTARITË SI MË POSHTË :

       –  TRANSPORT , RUAJTJE TË PËRKOHSHME, IMPORT – EKSPORT, TRAJTIM TË MBETJEVE RADIOAKTIVE

 • INSTITUTI I FIZIKËS BËRTHAMORE TË ZBATUAR

ZNJ. BRUNILDA DACI 068 24 20 838 MBLEDHJA E KMR DT.21.05.2019
IFBZ ËSHTË I VETMI INSTITUCION QË KRYHEN :

      – PLAN / EKSPERTIZËN PËR BURIME RADIOAKTIVE TË KATEGORISË 1,2,3,4,
DHE 5 ( Për përdorim, ruajtje të përkohëshme,transport të burimeve radioaktive )
      – PLAN / EKSPERTIZËN PËR GJENERATORË ME RREZE X , PËR SUBJEKTET
SHTETËRORE

 • POLICIA E SHTETIT

  NË MBLEDHJEN E KMR DT.21.5.2019 ËSHTË MARRË VENDIM QË:POLICIA E SHTETIT ËSHTË I VETMI INSTITUCION QË PËRGATIT PLANIN E SIGURIMIT FIZIK PËR BURIME RADIOAKTIVE TË KATEGORISË 1 ,2 DHE 3

  ( Për përdorim, ruajtje të përkohëshme,transport të burimeve radioaktive )
  Realizimi I planit të sigurimit ,do të bëhet nga subjektet në bashkëpunim me strukturat vendore të Policisë së Shtetit (drejtoria vendore e policisë,komisariati i policisë),aty ku kompanitë d të ushtrojnë veprimtarinë me burime radioaktive.

TË NJOHUR NGA KMR PËR TRAJNIMIN E PUNONJËSVE QË PËRDORIN BURIME TË RREZATIMIT JONIZUES

 • INSTITUTI I RREZATIMEVE

Z.FATOS YLLI 069 23 72 431 MBLEDHJA E KMR DT.13.02.2013

 • INSTITUTI I MBROJTJES SË RREZATIMEVE

Z.KOSTANDIN DOLLANI 069 22 37 097 MBLEDHJA E KMR DT.13.02.2013

TË NJOHUR NGA KMR ,PËR KRYERJEN E KONTROLLIT TEKNIK TË PAJISJEVE RADIOLOGJIKE QË PËRDOREN NË MJEKËSI

 • EDNA FARMA
  Z. ILMI HOXHA 068 22 14 181 MBLEDHJA E KMR DT.23.03.2016
 • INSTITUTI I FIZIKËS BËRTHAMORE TË ZBATUAR
  ZNJ. BRUNILDA DACI 068 24 20 838 MBLEDHJA E KMR DT.23.03.2016
 • Z.GERTI XHIXHA 069 21 77 319 MBLEDHJA E KMR DT.21.05.2019
 • EXITRON SH.P.K
  Z. ARMANDO KALAJ 067 50 00 848 MBLEDHJA E KMR DT.07.02.2020
 •  Z. NIKO HYKA 068 22 64 725 MBLEDHJA E KMR DT.23.06.2020

I NJOHUR NGA KMR PËR REALIZIMIN E MATJEVE SI MË POSHTË

– TË NIVELIT TË PËRQËNDRIMIT TË RADONIT NË TOKË,UJË DHE AJËR
– TË NIVELIT TË PËRQËNDRIMIT TË RADIONUKLIDEVE NATYRORE
(K.U.TH)NË TOKË DHE MATERIALET E NDËRTIMIT
– TË RREZATIMIT GAMMA TOTAL

 • SAFET DOGJANI 069 25 67 778 MBLEDHJA E KMR DT.28.02.2017

KOMPANI TË PAJISURA ME LICENCË NGA KMR PËR MIRËMBAJTJE, INSTALIM TË PAISJEVE GJENERATORË ME RREZE X

 • MEDFAU (vetem mirëmbajtje)
  Z.SHKËLQIM VERDHA 042 22 70 367 MBLEDHJA E KMR DT.28.12.2016
 • ALBAPHOTO
  Z.ALBAN XHAFERI 069 20 95 035 MBLEDHJA E KMR DT.28.02.2017
 •  HEALTH &LIGHT
  Z.ERION ÇELA 067 20 78 288 MBLEDHJA E KMR DT.19.04.2017
 •  MONTAL
  Z.SKËNDER LUFI 042 27 13 85 MBLEDHJA E KMR DT.14.06.2017
 •  O.E.S DISTRIMED
  ZNJ. ORJADA JAHO 042 27 06 60 MBLEDHJA E KMR DT.28.08.2017
 •  BORA DENTAL ALBANIA
  Z.YLL BAJRAMI 069 70 87 585 MBLEDHJA E KMR DT.22.08.2018
 •  BNT ELECTRONICS
  Z.JOVAN BOJDANI 042 22 73 777 MBLEDHJA E KMR DT.22.08.2018
 • FUTURA DENT (vetem mirëmbajtje)
  ZNJ.ANTONETA MUÇAJ 069 92 88 878 MBLEDHJA E KMR DT.22.01.2018
  AMENDIM DT. 22.08.2018
 • LINEAR SH.P.K
  Z. KRISTAQ SHUPERKA 067 20 09 030 MBLEDHJA E KMR DT.23.10.2018
 • FEDOS SH.P.K
  Z.ORION STRUGA 068 20 76 261 MBLEDHJA E KMR DT.22.01.2019
  AMENDIM DT. 15.03.2019
 •  MEDICAL DISTRIBUTION SH.P.K
  Z.ALBAN XHAFERI 069 20 93 093 MBLEDHJA E KMR DT.21.05.2019
 • ALBASCAN SH.P.K (Vetëm për pajisje të sigurisë së lartë, X-ray inspection system )
  Z.ELTON JORGJIS 0692470770 MBLEDHJA E KMR DT.21.05.2019
 • SOLLAKU GROUP
  ZNJ. LURIANA SOLLAKU 069 60 34 141 MBLEDHJA E KMR DT.21.05.2019
 •  EVITA SH.P.K
  ZNJ.ELONA SARAÇI 0676097965 MBLEDHJA E KMR DT.30.07.2019
 • MSE SH.P.K
  Z. CAN KUTAY ORTEN 042204008 MBLEDHJA E KMR DT.30.07.2019
 • AES COMMUNICATION
  Z.JANI ANGJELI 00355 52 22 41 13 MBLEDHJA E KMR DT.15.03.2019
  AMENDIM DT. 25.09.2019
 • TUNAMAR SH.P.K
  Z. ZAMIR DURBAKU 069 20 43 271 MBLEDHJA E KMR DT.25.09.2019
 • ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS (vetëm mirëmbajtje)
  Z.GEROND MEÇE 068 20 90 321 MBLEDHJA E KMR DT.25.09.2019
  AMENDIM DT.07.02.2020
 • SERVIS DENTAL ALBANIAS
  Z.SALI RIRA 0674076652 MBLEDHJA E KMR DT.11.01.2019
  AMENDIM DT.17.12.2019
 • ALFLEXIM
  Z.FATOS AHMATAJ 069 20 51 010 MBLEDHJA E KMR DT.30.07.2019
  AMENDIM DT.17.12.2019
 • DELTA DENT SH.P.K
  Z.SOKOL RRESHKA 069 61 11 333 MBLEDHJA E KMR DT.15.03.2019
  AMENDIM DT.17.12.2019
 • A&A SECURITY SERVEY SH.P.K
  Z.GAZMIR ARAPI 068 90 27 453 MBLEDHJA E KMR DT.17.12.2019
 • IMPACT
  Z.SKERDILAJD MEMUSHAJ 067 50 22 613 MBLEDHJA E KMR DT.07.02.2020
 • ALBADENT PLUS SH.P.K
  Z.ALESSANDRO MEHMETI 069 20 77 552 MBLEDHJA E KMR DT.25.11.2020