Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.
Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.
Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.
Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.
 • Koordinatori: Aulona Zotaj

 • E-mail: aulona.zotaj@ishp.gov.al

 • Nr. i gjelbër

 • Tel: 042 378 897

 • Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, nr 80, Tiranë

 • Orari: E hënë - E enjte 08:00 – 16:30, E premte 08:00-14:00

 • Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

 • Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)

 • Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)

 • Planet strategjike të punës

 • Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)

 • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

 • Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)

 • Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik

 • Regjistri i realizimeve të prokurimit publik

 • Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme

Lista e Shërbimeve* që ofron AP, përfshirë

 • tarifat përkatëse (nëse ka)

 • formular aplikimi

 • afati kohor

 • procedurë ankimimi

 • standardet për cilësinë e shërbimit

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)

 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi

 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve

 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes

 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP

 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP

 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve

 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim

 • Procedura e ankimimit

 • Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet

 • Njoftime të ndryshme

 • Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

 • Raporte

 • Publikime

 • Statistika

 • Projekte

 • Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.