Emri: EUGENA

Mbiemri: TOMINI (ERINDI)

Titulli: Mjeke infeksioniste/epidemiologe, “Doktore e shkencave” në fushën e sëmundjeve infektive dhe epidemiologji.

Edukimi: Dr.Tomini është diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Tiranës, Shqipëri. më 1998.

Specializimi: Sëmundje Infektive dhe Epidemiologji e terrenit.

 

2004 – 2014  Eksperte në  fushën e epidemiologjisë së sëmundjeve infektive në Institutin e Shëndetit Publik, Tiranë.

 

2015 – 2020  Shefe e Sektorit të Epidemiologjisë dhe Shërbimit Inteligjencës Epidemike, në Institutin e Shëndetit Publik, Tiranë.

 

Janar 2021- Dhjetor 2021  Zëvendësministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

 

2010 e në vijim  Pedagoge e Fakultetit të Mjekësisë, Universteti i Tiranës; Aktualisht pedagoge në Departamentin e Shëndetit Publik.

 

Publikime: Ka publikuar shumë artikuj për epidemiologjinë sëmundjet infektive në revista kombëtare dhe ndërkombëtare; si dhe bashkëautore në hartimin e udhëzuesve dhe protokolle për epidemiologjinë e terrenit, parapërgatitjen dhe përgjigjen ndaj shpërthimeve epidemike dhe emergjencave.

 

Kontakt

Adresë e -mail: Eugena.Tomini@ishp.gov.al

 

__________________  _______________   ___________________  __________________  __________

 

Name: EUGENA

Last name: TOMINI (ERINDI)

Title: MD, PhD in field of Infectious disease and Epidemiology. 

Education: Dr.Tomini graduated from the Faculty of Medicine, University of Tirana, Albania. on 1998.

Specialization: Infectious disease and Applied Epidemiology.

 

2004 – 2014  Expert in epidemiology at the Institute of Public Health, in Tirana

 

2015 – 2020  Head of Epidemiology Sector and Epidemic Intelligence Service, in IPH.

 

January 2021- December 2021 Deputy Minister of Health and Social Protection

 

From 2010 –  teaching at Faculty of Medicine, University of Tirana, Currently teaching at Departement of Public Health.

 

Publication: She has published many articles for infectious disease and epidemiology, at international  and  national journals; and she is co-author in manuals, guidelines and protocols on field epidemiology, preparedness and response to epidemic outbreaks and emergencies.

                                                                                                             

Contact:

Email address: Eugena.Tomini@ishp.gov.al