Insituti i Shendetit Publik kerkon te realizoje procedure per Blerjen e spoteve publicitare dhe transmetimin te mediave vizive dhe te shkruar te fushates sensibilizuese “Ndërgjegjësimi i popullatës për Autizmim „

Për të parë ftesën klioni në formatin pdf: këtu