Klikoni në linkun e mëposhtëm për versionin shqip të instrumentit të OBSH-së për mbledhjen e informacionit shëndetësor në mënyrë elektronike:

Baza e të dhënave të burimeve të informacionit: NHS 2020 – Shqipëri