Ftesë për Pjesmarrje

Në datë 24-26 nëntor 2014, pranë ISHP-së do të organizohet kursi i trajnimit : Menaxhimi i programeve depistuese për Kancerin e Qafës së Mitrës, Kancerin e Gjirit, dhe Kancerin Kolorektal.

Kursi synon në përgatitjen e menaxherëve të programeve të depistimit të kancerit në nivel rrethi.

Kërkojmë të përzgjidhni një përfaqësues nga DSHP-ja juaj për të marrë pjesë në këtë kurs.

Personi që do të perzgjdhni, duhet të ketë një kualifikim të përshtatshëm  (mjek, shëndet publik, onkologe).

Personat që do të trajnohen, parashikohet të angazhohen në të ardhmen në monitorimin e programeve të depitimit të kancerit në nivel rajonal.

Bashkengjitur është programi. Kursi është në proces akreditimi.

Menaxhimi i programeve depistuese per Kancerin e Qafes se Mitres, Kancerin e Gjirit, dhe Kancerit te Kolorektal.pdf: këtu

Management of screening programs for cervical cancer, breast cancer and CRC.pdf: here

Për sqarime të mëtejshme kontaktoni :