Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 473  date 01.06.2017 “PËR MARRJEN E MASAVE DHE MONITORIMIN E VEPRIMTARISË, SJELLJES APO PËRDORIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, FINANCIARE DHE LOGJISTIKE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE, GJATË PROCESIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË PËR VITIN 2017” per cdo rast përfshirje ose nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të Institutit të Shëndetit Publik në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje,  ju lutemi të denonconi në numrin e titullarit +355684021045 ose në email: Arjan.Bregu@shendetesia.gov.al.

Kliko për vendimin: Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr. 473 date 01.06.2017

Kliko për Urdhërin e Brendshëm: Urdheri i Brendshem Nr. 104 date 07.06.2017


– Planifikimi i levizjeve sipas departamenteve: 

Departamenti i Epidemiologjise dhe Kontrollit te Semundjeve Infektive

Departamenti i Shendetit dhe Mjedisit

Departamenti i Epidemiologjise dhe Sistemve Shendetesore

Deapartamenti i Promocionit Shendetesor 

Departamenti i Informacionit Shendetesor, Teknologjise dhe Komunikimit

Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet