Materiale për komente nga publiku

RREGULLORE MBI PËRGATITJEN DHE REAGIMIN NË RAST EMERGJENCE RADIOLOGJIKE PËR MBROJTJEN E PUNONJËSVE DHE PUBLIKUT  Ky material ishte i aksesueshem prej dates 04 Maj 2017 deri ne 04 Qershor 2017.  Komentet rreth tij mund te dergoheshin brenda ketij afati ne adresen Rustem.Paci@shendetesia.gov.al.