Materiale për komente nga publiku

RREGULLORJA PËR MBROJTJEN E PUBLIKUT NGA BURIMET ME RREZATIM JONIZUES, PUNËMARRËSVE TË EKSPOZUAR PROFESIONALISHT NDAJ RREZATIMIT JONIZUES DHE SIGURISË NDAJ EKSPOZIMEVE MJEKËSORE ME BURIMET E RREZATIMIT JONIZUES
Ky material ishte i aksesueshem deri ne 15 Shtator 2019.  
Komentet rreth tij mund te dergoheshin brenda ketij afati ne adresen zmr@ishp.gov.al.