Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet

Logo e Zyres se Mbrojtjes nga Rrezatimet 

 

Adresa Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet

Instituti i Shendetit Publik
Aleksander Moisiu, No 80
Tiranë, Albania
Kontakte

tel / +355 423 70057
fax / + 355 423 70058
email:  zmr@ishp.gov.al

Historik 1972- Vit ne te cilin, Shqiperia ka per here te pare nje legjislacion dhe nje rregullore e cila mbulonte ceshtjet kryesore te rrezatimit jonizues.1995- Ne baze te rekomandimeve te Misionit RAPAT ne vitit 1992, miratohet ligji Nr.8025 date 9.11.1995 “Per mbrojtjen nga rrezatimi jonizues”. Ligji permban tre shtyllat baze: licensimin, inspektimin dhe sanksionet. Ne zbatim te ketij ligji u krijua Autoriteti Kompetent Kombetar ne fushen e mbrojtjes nga rrezatimi, i cili ka dy nivele :

  •  Komisionin i Mbrojtjes nga Rrezatimet si organ vendimmarres, i cili drejtohet nga  Ministri i Shendetesise
  •  Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet si organ ekzekutiv i saj.

Detyrat dhe pergjegjesite e tyre percaktohen ne ligj.

1996- Krijohet Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet prane Institutit te Shendetit Publik me strukturen: nje pergjegjes dhe dy specialiste. Kryetari i kesaj zyre eshte dhe sekretar i KMR-se. Zyra e mbrojtjes nga Rrezatimet mbulon te gjitha ceshtjet qe kane te bejne me sigurine dhe sigurimin e rrezatimit. I gjithe aktiviteti i kesaj zyre financohet nga buxheti i shtetit. Prej 2012 struktura e ZMR perbehet nga 11 punonjës.

2000- Nis procesi i licensimit, inspektimit, import – eksportit dhe transportit te burimeve te rrezatimit jonizues.

2007- Nis inventarizimi ne sistemin RAIS i te gjithe subjekteve te licensuar qe ushtrojne veprimtari me burime te rrezatimit jonizues, burimeve radioaktive te kategorise nga I deri ne V, import eksport, transport te burimeve te rrezatimit jonizues si dhe inspektimeve te kryera ne rang prefekturash.

2008-Amendimi i Ligjit Nr.8025 date 9.11.1995 “Per mbrojtjen nga rrezatimi”, i cili merr ne konsiderate ceshtjet qe lidhen me sigurimin e burimeve te rrezatimit jonizues, rritjen e pavarsise se KMR, sipas te cilit tashme anetaret zgjidhen me VKM dhe pa konflikt interesi, miratimin e rregulloreve me vendim te Keshillit te Minstrave si dhe krijimin e inventarit te burimeve te rrezatimit prane ZMR-se.

2008-2012- Eshte rishikuar legjislacioni dhe rregulloret qe kane te bejne me mbrojtjen nga rrezatimi jonizues ne perputhje me Direktivat dhe rekomandimet e EU si dhe standartet e ANEA-s.

2011- Miratohet ligji Nr.10469 date 16.10.2011 “Per mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese”, i cili percakton Komionin e Mbrojtjes nga Rrezatimet, si Autoritet Kompentent ne kete fushe dhe Zyren e Mbrojtjes nga Rrezatimet, si organ ekzekutiv te tij.
Gjate ketyre viteve Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet dhe Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet ka bashkepunuar per realizimin e detyrave dhe me institucione si: Qendra e Fizikes Berthamore, Instituti i Shendetit Publik, Instituti i Rrezatimeve si dhe Instituti i Mbrojtjes nga Rrezatimet.

2013- Në kuadrin e inspektimeve jane amenduar Ligji Nr. 8025, Datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” përkatësisht Ligji Nr.26, datë 14. 2. 2013 dhe Ligji Nr.10469, datë 13.10.2011 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jojnizuese”, përkatësisht Ligji Nr.27, datë 14. 2. 2013. Inspektimi do të kryhet nga Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet
Vendimi Nr.123 datë 5.3.2014 Për ngritjen ,përbërjen dhe mënyrën e organizimit,të funksionimit e të shpërblimit të Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet.
Urdhri Nr. 124 datë 27.03.2014 ,për përcaktimin e anëtarëve dhe ekspertëve të Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet

Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet

-ZNJ.OGERTA MANASTIRLIU , KRYETAR I KMR
– Z. RUSTEM PACI ,SEKRETAR I KMR,e-mail :rustem.paci@shendetesia.gov.al

 ANËTARËT E  KMR 

1-ZNJ. ANTONETA NJEHRRENA e-mail: Andoneta.Njehrrena@shendetesia.gov.al
2-ZNJ. ELIDA BYLYKU, e-mail: elidabylyku@yahoo.co.uk
3-ZNJ. ALBANA FICO, e-mail: albana.fico@ishp.gov.al
4-Z. JETMIR BRAHA, e-mail: jetmir.braha@akep.al
5-Z. SHKELQIM MEMA, e-mail: memashkelqim@gmail.com
6-Z.HALIL SYKJA, e-mail: halilsykja@yahoo.com

EKSPERTËT E KMR

1-Z. FATOSH KLOSI, e-mail: fatoshklosi@yahoo.it
2-Z. KOSTANDIN DOLLANI, e-mail: kostandindollani@yahoo.com
3-Z.DHIMITRAQ ZIU, e-mail: ziudh@mrp@.gov.al
4-Z.AGRON YLLI, e-mail: agronylli@yahoo.com

ZYRA E MBROJTJES NGA RREZATIMET

1.Rustem Paci Kryetar i ZMR e-mail: Rustem.Paci@shendetesia.gov.al
2. Ida Muraj Inspektor e-mail: Ida.Muraj@ishp.gov.al
3. Lediana Abazi Inspektor e-mail: Lediana.Abazi@ishp.gov.al
4. Mirela Shijaku e-mail: Mirela.Shijaku@ishp.gov.al Inspektor
5.Sulejman Xhetani Inspektor e-mail: Sulejman.xh@outlook.com
6. Hermes PLaku Inspektor e- mail: Hermes7plaku@live.com
7. Shejna Mitku Inspektor e- mail: Shejnamitku@live.com
8.Vjolanda Gjino Laborante e-mail: Vjolanda.Gjino@ishp.gov.al
9. Esmeralda Fero Specialiste e-mail: Esmerada.Fero@ishp.gov.al
10. Alba Rexha IT e-mail: Alba.Rexha@ishp.gov.al

PERSONA  TË NJOHUR NGA ANA E KMR SI EKSPERT I KUALIFIKUAR NË FUSHËN E MBROJTJES NGA RREZATIMET JONIZUESE

• Z.DURIM KRYEZIU              068 40 21 875     MBLEDHJA E KMR,DT.17.6.2011

• Z. ERVIS TELHAJ                 069 28 10 424     MBLEDHJA E KMR,DT.17.6.2011

• Z.LUAN QAFMOLLA            068 25 63 186     MBLEDHJA E KMR,DT.17.6.2011

• Z.RUSTEM PACI (nuk e ushtron aktivitetin)  MBLEDHJA E KMR,DT.17.6.2011

• Z.KOSTANDIN DOLLANI    069 22 37 097     MBLEDHJA E KMR ,DT.17.6.2011

• Z.SHKELQIM MEMA            069 21 82 095     MBLEDHJA E KMR,DT.14.10.2011

• Z. ALBERT NOCKA               068 20 54 305    MBLEDHJA E KMR,DT.14.10.2011

• ZNJ. ERJONA BAKIU           069 31 94 406     MBLEDHJA E KMR,DT.22.06.2012

• Z.BARDHYL GRILLO            069 30 45 066   MBLEDHJA E KMR,DT.18.01.2013

• ZNJ. MANJOLA SHYTI        069 22 38 247     MBLEDHJA E KMR ,DT. 31.12.2014

• ZNJ.FLORIDA CFARKU       069 24 82 632     MBLEDHJA E KMR ,DT. 31.12.2014

• ZNJ.KOZETA BODE              068 30 46 703    MBLEDHJA E KMR ,DT. 31.12.2014

• ZNJ.DRILONA KISHTA       069 25 41 921       MBLEDHJA E KMR ,DT. 31.12.2014

• Z.GERTI XHIXHA                 069 21 77 319       MBLEDHJA E KMR ,DT. 18.11.2016

• Z.FATOS YLLI                        069 23 72 431      MBLEDHJA E KMR ,DT. 18.11.2016

PERSONA TË NJOHUR NGA ANA E KMR SI EKSPERT I KUALIFIKUAR NË FUSHËN E MBROJTJES NGA RREZATIMET  JOJONIZUESE

• Z. ALBERT NOÇKA               068 20 54 305           MBLEDHJA E KMR, DT.12.3.2013

• Z. SHKËLQIM MEMA          069 21 82 095            MBLEDHJA E KMR, DT.12.3.2013

• Z.RUSTEM PACI (nuk e ushtron aktivitetin)        MBLEDHJA E KMR, DT.12.3.2013

• Z. FATOS YLLI                      069 23 72 431            MBLEDHJA E KMR, DT.19.8.2014

• Z.THEODHOR KARAJA      069 21 82 901            MBLEDHJA E KMR, DT.19.8.2014

• Z.KOSTANDIN DOLLANI   069 22 37 097            MBLEDHJA E KMR, DT.19.8.2014

• Z. PARTIZAN MALKAJ        067 40 62 560           MBLEDHJA E KMR, DT.19.8.2014

• Z.ISIDOR KOKALARI          069 72 96 131             MBLEDHJA E KMR, DT.19.8.2014

• Z. BESNIK DOBI                  069 27 04 423            MBLEDHJA E KMR, DT.19.8.2014

• ZNJ.DHURATA KUQI         069 84 64 880            MBLEDHJA E KMR, DT.17.06.2015

• Z.GENCI MESI                      069 40 31 259             MBLEDHJA E KMR, DT.24.11.2015

• Z. ALGENTI LALA                067 28 23 754             MBLEDHJA E KMR, DT.19.4.2017

• Z. BEXHET KAMO               069 20 83 433            MBLEDHJA E KMR, DT.19.4.2017

• Z. ILIR SHINKO                   067 20 33 918             MBLEDHJA E KMR, DT.19.4.2017

• Z.OLIMPJON SHURDI       068 20 64 109            MBLEDHJA E KMR, DT.19.4.2017

• Z. VLADI KOLIÇI                +355 42 227 914          MBLEDHJA E KMR, DT.19.4.2017

• Z.KLITON ZAJMI                069 22 23 523             MBLEDHJA E KMR, DT.14.6.2017

• Z. AGRON MYSHKETA      067 38 41 026             MBLEDHJA E KMR, DT.28.8.2017

PERSONA FIZIKË /JURIDIKË TË NJOHUR NGA KMR

INSTITUTI I FIZIKËS BËRTHAMORE TË ZBATUAR                MBLEDHJA E KMR, DT.17.6.2015
ZNJ. ELIDA BYLYKU   068 20 44 724

TRAJNIM NË FUSHËN E MBROJTJES NGA RREZATIMET JONIZUESE TË KATEGORIVE SI MË POSHTË:

-Ekspert i kualifikuar

-Përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese

-Punonjës që përdor burime të rrezatimit jonizues

-Punonjës i trupës rregullatore

 

TRAJNIM I PUNONJËSVE QË PËRDORIN BURIME TË RREZATIMIT JONIZUES

 – INSTITUTI I RREZATIMEVE                                     MBLEDHJA E KMR, DT.13.2.2013
FATOS YLLI 069 23 72 431

– INSTITUTI I MBROJTJES NGA RREZATIMET      MBLEDHJA E KMR, DT.13.2.2013
Z.KOSTANDIN DOLLANI   069 22 37 097

PËR KRYERJEN E KONTROLLIT TEKNIK TË PAJISJEVE RADIOLOGJIKE QË PËRDOREN NË MJEKËSI 

  • EDNA FARMA                                                                                 MBLEDHJA E KMR, DT.23.3.2016

          Z.ILMI HOXHA  068 22 14 181

  • INSTITUTI I FIZIKËS BËRTHAMORE TË ZBATUAR           MBLEDHJA E KMR, DT. 23.3.2016

ZNJ.ELIDA BYLYKU    068 20 44 724

MATJE ME RREZATIMET JONIZUESE DHE JOJONIZUESE

  • EKOTEH ,ALBANIA                    MBLEDHJA E KMR, DT. 13.2.2013

          Z.LAERT KURETA        068 20 55 487

PËR REALIZIMIN E MATJEVE :

  • SAFET DOGJANI     069 25 67 778                MBLEDHJA E KMR, DT. 28.2.2017

1të nivelit të përqëndrimit të radonit në tokë,ujë dhe ajër

2- të nivelit të përqëndrimit të radionuklideve natyrore(K.U.TH)në tokë dhe materialet e ndërtimit

3- të rrezatimit gamma total

KOMPANI TË NJOHURA NGA KMR PËR MIRËMBAJTJE,INSTALIM TË PAISJEVE GJENERATORË ME RREZE X:

1- MEDFAU (vetëm mirëmbajtje) Mbledhja e KMR ,Dt.28.12.2016
Z. SHKËLQIM VERDHA 042 22 70 367
2- ALBAPHOTO Mbledhja e KMR,Dt.28.02.2017
Z.ALBAN XHAFERI 069 20 95 035
3- HEALTH &LIGHT Mbledhja e KMR,Dt.19.04.2017
Z.ERION ÇELA 067 20 78 288
4- MONTAL Mbledhja e KMR,Dt.14.06.2017
Z.SKËNDER LUFI 042 27 13 85
5- O.E.S.DISTRIMED Mbledhja e KMR ,Dt.28.8.2017
ZNJ.ORJADA JAHO 042 27 06 60
6-BORA DENTAL ALBANIA Mbledhja e KMR Dt.22.08.2018
Z.YLL BAJRAMI 0697087585
7-BNT ELECTRONICS Mbledhja e KMR Dt.22.08.2018
Z.JOVAN BOJDANI 042273777
8-FUTURA DENT (Mirembajtje) Mbledhja e KMR Dt.22.08.2018
ZNJ.ANTONETA MUÇAJ  0699288878
9- LINEAR  Mbledhja e KMR  Dt.23.10.2018
Z.KRISTAQ  SHUPERKA  0672009030