Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet

Logo e Zyres se Mbrojtjes nga Rrezatimet 

 

 

 

 

 

 

Adresa Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet

Instituti i Shendetit Publik
Aleksander Moisiu, No 80
Tiranë, Albania
Kontakte

tel / +355 423 70057
fax / + 355 423 70058
email:  zmr@ishp.gov.al

Historik 1972- Vit ne te cilin, Shqiperia ka per here te pare nje legjislacion dhe nje rregullore e cila mbulonte ceshtjet kryesore te rrezatimit jonizues.1995- Ne baze te rekomandimeve te Misionit RAPAT ne vitit 1992, miratohet ligji Nr.8025 date 9.11.1995 “Per mbrojtjen nga rrezatimi jonizues”. Ligji permban tre shtyllat baze: licensimin, inspektimin dhe sanksionet. Ne zbatim te ketij ligji u krijua Autoriteti Kompetent Kombetar ne fushen e mbrojtjes nga rrezatimi, i cili ka dy nivele :

  •  Komisionin i Mbrojtjes nga Rrezatimet si organ vendimmarres, i cili drejtohet nga  Ministri i Shendetesise
  •  Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet si organ ekzekutiv i saj.

Detyrat dhe pergjegjesite e tyre percaktohen ne ligj.

1996- Krijohet Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet prane Institutit te Shendetit Publik me strukturen: nje pergjegjes dhe dy specialiste. Kryetari i kesaj zyre eshte dhe sekretar i KMR-se. Zyra e mbrojtjes nga Rrezatimet mbulon te gjitha ceshtjet qe kane te bejne me sigurine dhe sigurimin e rrezatimit. I gjithe aktiviteti i kesaj zyre financohet nga buxheti i shtetit. Prej 2012 struktura e ZMR perbehet nga 11 punonjës.

2000- Nis procesi i licensimit, inspektimit, import – eksportit dhe transportit te burimeve te rrezatimit jonizues.

2007- Nis inventarizimi ne sistemin RAIS i te gjithe subjekteve te licensuar qe ushtrojne veprimtari me burime te rrezatimit jonizues, burimeve radioaktive te kategorise nga I deri ne V, import eksport, transport te burimeve te rrezatimit jonizues si dhe inspektimeve te kryera ne rang prefekturash.

2008-Amendimi i Ligjit Nr.8025 date 9.11.1995 “Per mbrojtjen nga rrezatimi”, i cili merr ne konsiderate ceshtjet qe lidhen me sigurimin e burimeve te rrezatimit jonizues, rritjen e pavarsise se KMR, sipas te cilit tashme anetaret zgjidhen me VKM dhe pa konflikt interesi, miratimin e rregulloreve me vendim te Keshillit te Minstrave si dhe krijimin e inventarit te burimeve te rrezatimit prane ZMR-se.

2008-2012- Eshte rishikuar legjislacioni dhe rregulloret qe kane te bejne me mbrojtjen nga rrezatimi jonizues ne perputhje me Direktivat dhe rekomandimet e EU si dhe standartet e ANEA-s.

2011- Miratohet ligji Nr.10469 date 16.10.2011 “Per mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese”, i cili percakton Komionin e Mbrojtjes nga Rrezatimet, si Autoritet Kompentent ne kete fushe dhe Zyren e Mbrojtjes nga Rrezatimet, si organ ekzekutiv te tij.
Gjate ketyre viteve Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet dhe Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet ka bashkepunuar per realizimin e detyrave dhe me institucione si: Qendra e Fizikes Berthamore, Instituti i Shendetit Publik, Instituti i Rrezatimeve si dhe Instituti i Mbrojtjes nga Rrezatimet.

2013- Në kuadrin e inspektimeve jane amenduar Ligji Nr. 8025, Datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” përkatësisht Ligji Nr.26, datë 14. 2. 2013 dhe Ligji Nr.10469, datë 13.10.2011 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jojnizuese”, përkatësisht Ligji Nr.27, datë 14. 2. 2013. Inspektimi do të kryhet nga Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet
Vendimi Nr.123 datë 5.3.2014 Për ngritjen ,përbërjen dhe mënyrën e organizimit,të funksionimit e të shpërblimit të Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet.
Urdhri Nr. 124 datë 27.03.2014 ,për përcaktimin e anëtarëve dhe ekspertëve të Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet

Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet

-ZNJ.OGERTA MANASTIRLIU , KRYETAR I KMR
– Z. RUSTEM PACI ,SEKRETAR I KMR,e-mail :rustem.paci@shendetesia.gov.al

 ANËTARËT E  KMR 

1-ZNJ. ANTONETA NJEHRRENA e-mail: Andoneta.Njehrrena@shendetesia.gov.al
2-ZNJ. ELIDA BYLYKU, e-mail: elidabylyku@yahoo.co.uk
3-Z. ARJAN BREGU, e-mail: arjan.bregu@shendetesia.gov.al
4-Z. VASIL MITEZI, e-mail: vasil.mitezi@akep.al
5-Z. SHKELQIM MEMA, e-mail: memashkelqim@gmail.com
6-Z.HALIL SYKJA, e-mail: halilsykja@yahoo.com

EKSPERTËT E KMR

1-Z. FATOSH KLOSI, e-mail: fatoshklosi@yahoo.it
2-Z. KOSTANDIN DOLLANI, e-mail: kostandindollani@yahoo.com
3-Z.DHIMITRAQ ZIU, e-mail: ziudh@mrp@.gov.al
4-Z.AGRON YLLI, e-mail: agronylli@yahoo.com

ZYRA E MBROJTJES NGA RREZATIMET

1.Rustem Paci Kryetar i ZMR e-mail: Rustem.Paci@shendetesia.gov.al
2. Ida Muraj Inspektor e-mail: Ida.Muraj@ishp.gov.al
3. Lediana Abazi Inspektor e-mail: Lediana.Abazi@ishp.gov.al
4. Adelina Subashi Inspektor e-mail: Adelina.Manlliu@ishp.gov.al
5. Mirela Shijaku e-mail: Mirela.Shijaku@ishp.gov.al Inspektor
6. Dhimiter Gjika Inspektor e- mail: Dhimiter.Gjika@ishp.gov.al

7.Sulejman Xhetani Inspektor e-mail: Sulejman.xh@outlook.com
8. Hermes PLaku Inspektor e- mail: Hermes7plaku@live.com
9. Shejna Mitku Inspektor e- mail: Shejnamitku@live.com

10.Vjolanda Gjino Laborante e-mail: Vjolanda.Gjino@ishp.gov.al
11. Esmeralda Fero Specialiste e-mail: Esmerada.Fero@ishp.gov.al
12. Alba Rexha IT e-mail: Alba.Rexha@ishp.gov.al

 PERSONA  TË NJOHUR NGA ANA E KMR SI EKSPERT I KUALIFIKUAR NË FUSHËN E MBROJTJES NGA RREZATIMET JONIZUESE

• Z.DURIM KRYEZIU               068 40 21 875    MBLEDHJA E KMR,DT.17.6.2011

• Z. ERVIS TELHAJ                  069 28 10 424    MBLEDHJA E KMR,DT.17.6.2011

• Z.LUAN QAFMOLLA             068 25 63 186    MBLEDHJA E KMR,DT.17.6.2011

• Z.RUSTEM PACI (nuk e ushtron aktivitetin) MBLEDHJA E KMR,DT.17.6.2011

• Z.KOSTANDIN DOLLANI    069 22 37 097    MBLEDHJA E KMR ,DT.17.6.2011

• Z.SHKELQIM MEMA             069 21 82 095   MBLEDHJA E KMR,DT.14.10.2011

• Z. ALBERT NOCKA                 068 20 54 305   MBLEDHJA E KMR,DT.14.10.2011

• ZNJ. ERJONA BAKIU            069 31 94 406    MBLEDHJA E KMR,DT.22.06.2012

• Z.BARDHYL GRILLO             069 30 45 066   MBLEDHJA E KMR,DT.18.01.2013

• ZNJ. MANJOLA SHYTI          069 22 38 247   MBLEDHJA E KMR ,DT. 31.12.2014

• ZNJ.FLORIDA CFARKU        069 24 82 632   MBLEDHJA E KMR ,DT. 31.12.2014

• ZNJ.KOZETA BODE               068 30 46 703   MBLEDHJA E KMR ,DT. 31.12.2014

• ZNJ.DRILONA KISHTA        069 25 41 921     MBLEDHJA E KMR ,DT. 31.12.2014

• Z.GERTI XHIXHA                  069 21 77 319      MBLEDHJA E KMR ,DT. 18.11.2016

• Z.FATOS YLLI                         069 23 72 431     MBLEDHJA E KMR ,DT. 18.11.2016

PERSONA TË NJOHUR NGA ANA E KMR SI EKSPERT I KUALIFIKUAR NË FUSHËN E MBROJTJES NGA RREZATIMET  JOJONIZUESE

• Z. ALBERT NOÇKA                068 20 54 305     MBLEDHJA E KMR ,DT.12.3.2013

• Z. SHKËLQIM MEMA           069 21 82 095      MBLEDHJA E KMR ,DT.12.3.2013

• Z.RUSTEM PACI (nuk e ushtron aktivitetin)    MBLEDHJA E KMR ,DT.12.3.2013

• Z. FATOS YLLI                        069 23 72 431       MBLEDHJA E KMR ,DT.19.8.2014

• Z.BEJO DUKA                         069 26 08 193       MBLEDHJA E KMR ,DT.19.8.2014

• Z.THEODHOR KARAJA       069 21 82 901        MBLEDHJA E KMR ,DT.19.8.2014

• Z.KOSTANDIN DOLLANI    069 22 37 097      MBLEDHJA E KMR ,DT.19.8.2014

• Z. PARTIZAN MALKAJ         067 40 62 560       MBLEDHJA E KMR ,DT.19.8.2014

• Z.ISIDOR KOKALARI           069 72 96 131         MBLEDHJA E KMR ,DT.19.8.2014

• Z. BESNIK DOBI                    069 27 04 423        MBLEDHJA E KMR ,DT.19.8.2014

• ZNJ.DHURATA KUQI          067 40 62 550         MBLEDHJA E KMR ,DT.17.06.2015

• Z.GENCI MESI                       069 40 31 259         MBLEDHJA E KMR ,DT.24.11.2015

• Z. ALGENTI LALA                 067 28 23 754         MBLEDHJA E KMR ,DT.19.4.2017

• Z. BEXHET KAMO                069 20 83 433        MBLEDHJA E KMR ,DT.19.4.2017

• Z. ILIR SHINKO                    067 20 33 918         MBLEDHJA E KMR ,DT.19.4.2017

• Z.OLIMPJON SHURDI        068 20 64 109        MBLEDHJA E KMR ,DT.19.4.2017

• Z. VLADI KOLIÇI                 +355 42 227 914     MBLEDHJA E KMR ,DT.19.4.2017

• Z.KLITON ZAJMI                 0 69 22 23 523        MBLEDHJA E KMR ,DT.14.6.2017

• Z. AGRON MYSHKETA       067 38 41 026        MBLEDHJA E KMR ,DT.28.8.2017

PERSONA FIZIKË /JURIDIKË TË NJOHUR NGA KMR

INSTITUTI I FIZIKËS BËRTHAMORE TË ZBATUAR             MBLEDHJA E KMR ,DT.17.6.2015
ZNJ. ELIDA BYLYKU   068 20 44 724

TRAJNIM NË FUSHËN E MBROJTJES NGA RREZATIMET JONIZUESE TË KATEGORIVE SI MË POSHTË:

-Ekspert i kualifikuar

-Përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese

-Punonjës që përdor burime të rrezatimit jonizues

-Punonjës i trupës rregullatore

 

TRAJNIM I PUNONJËSVE QË PËRDORIN BURIME TË RREZATIMIT JONIZUES

 -INSTITUTI I RREZATIMEVE                                    MBLEDHJA E KMR ,DT.13.2.2013
FATOS YLLI 069 23 72 431

-INSTITUTI I MBROJTJES NGA RREZATIMET      MBLEDHJA E KMR ,DT.13.2.2013
Z.KOSTANDIN DOLLANI   069 22 37 097

PËR KRYERJEN E KONTROLLIT TEKNIK TË PAJISJEVE RADIOLOGJIKE QË PËRDOREN NË MJEKËSI 

  • EDNA FARMA                               MBLEDHJA E KMR ,DT.23.3.2016

          Z.ILMI HOXHA  068 22 14 181

  • INSTITUTI I FIZIKËS BËRTHAMORE TË ZBATUAR         MBLEDHJA E KMR ,DT. 23.3.2016

ZNJ.ELIDA BYLYKU    068 20 44 724

 

MATJE ME RREZATIMET JONIZUESE DHE JOJONIZUESE

  • EKOTEH ,ALBANIA               MBLEDHJA E KMR ,DT. 13.2.2013

          Z.LAERT KURETA        068 20 55 487

PËR REALIZIMIN E MATJEVE :

  • SAFET DOGJANI     069 25 67 778          MBLEDHJA E KMR ,DT. 28.2.2017

1-të nivelit të përqëndrimit të radonit në tokë,ujë dhe ajër

2- të nivelit të përqëndrimit të radionuklideve natyrore(K,U,TH)në tokë dhe materialet e ndërtimit

3- të rrezatimit gamma total