Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet

Logo e Zyres se Mbrojtjes nga Rrezatimet 

 

 

 

 

 

 

Adresa Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet

Instituti i Shendetit Publik
Aleksander Moisiu, No 80
Tiranë, Albania
Kontakte
tel / +355 423 70057
fax / + 355 423 70058
email:  zmr@ishp.gov.al

Historik 1972- Vit ne te cilin, Shqiperia ka per here te pare nje legjislacion dhe nje rregullore e cila mbulonte ceshtjet kryesore te rrezatimit jonizues.1995- Ne baze te rekomandimeve te Misionit RAPAT ne vitit 1992, miratohet ligji Nr.8025 date 9.11.1995 “Per mbrojtjen nga rrezatimi jonizues”. Ligji permban tre shtyllat baze: licensimin, inspektimin dhe sanksionet. Ne zbatim te ketij ligji u krijua Autoriteti Kompetent Kombetar ne fushen e mbrojtjes nga rrezatimi, i cili ka dy nivele :

  •  Komisionin i Mbrojtjes nga Rrezatimet si organ vendimmarres, i cili drejtohet nga  Ministri i Shendetesise
  •  Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet si organ ekzekutiv i saj.

Detyrat dhe pergjegjesite e tyre percaktohen ne ligj.

1996- Krijohet Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet prane Institutit te Shendetit Publik me strukturen: nje pergjegjes dhe dy specialiste. Kryetari i kesaj zyre eshte dhe sekretar i KMR-se. Zyra e mbrojtjes nga Rrezatimet mbulon te gjitha ceshtjet qe kane te bejne me sigurine dhe sigurimin e rrezatimit. I gjithe aktiviteti i kesaj zyre financohet nga buxheti i shtetit. Prej 2012 struktura e ZMR perbehet nga 5 inpektore dhe 1 laborante, 1 specialiste.

2000- Nis procesi i licensimit, inspektimit, import – eksportit dhe transportit te burimeve te rrezatimit jonizues.

2007- Nis inventarizimi ne sistemin RAIS i te gjithe subjekteve te licensuar qe ushtrojne veprimtari me burime te rrezatimit jonizues, burimeve radioaktive te kategorise nga I deri ne V, import eksport, transport te burimeve te rrezatimit jonizues si dhe inspektimeve te kryera ne rang prefekturash.

2008-Amendimi i Ligjit Nr.8025 date 9.11.1995 “Per mbrojtjen nga rrezatimi”, i cili merr ne konsiderate ceshtjet qe lidhen me sigurimin e burimeve te rrezatimit jonizues, rritjen e pavarsise se KMR, sipas te cilit tashme anetaret zgjidhen me VKM dhe pa konflikt interesi, miratimin e rregulloreve me vendim te Keshillit te Minstrave si dhe krijimin e inventarit te burimeve te rrezatimit prane ZMR-se.

2008-2012- Eshte rishikuar legjislacioni dhe rregulloret qe kane te bejne me mbrojtjen nga rrezatimi jonizues ne perputhje me Direktivat dhe rekomandimet e EU si dhe standartet e ANEA-s.

2011- Miratohet ligji Nr.10469 date 16.10.2011 “Per mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese”, i cili percakton Komionin e Mbrojtjes nga Rrezatimet, si Autoritet Kompentent ne kete fushe dhe Zyren e Mbrojtjes nga Rrezatimet, si organ ekzekutiv te tij.
Gjate ketyre viteve Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet dhe Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet ka bashkepunuar per realizimin e detyrave dhe me institucione si: Qendra e Fizikes Berthamore, Instituti i Shendetit Publik, Instituti i Rrezatimeve si dhe Instituti i Mbrojtjes nga Rrezatimet.

2013- Në kuadrin e inspektimeve jane amenduar Ligji Nr. 8025, Datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” përkatësisht Ligji Nr.26, datë 14. 2. 2013 dhe Ligji Nr.10469, datë 13.10.2011 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jojnizuese”, përkatësisht Ligji Nr.27, datë 14. 2. 2013. Inspektimi do të kryhet nga Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet

Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet

 Lista e anetareve dhe eksperteve te KMR

1. Arben Beqiraj Kryetar i KMR
2. Rustem Paci Sekretar i KMR e-mail: rustem.paci@shendetesia.gov.al
3. Andoneta Njehrrena, e-mail: Andoneta.Njehrrena@shendetesia.gov.al
4. Elida Bylyku, e-mail: elidabylyku@yahoo.co.uk
5. Arjan Bregu, e-mail: arjan.bregu@shendetesia.gov.al
6. Vasil Mitezi, e-mail: vasil.mitezi@akep.al
7. Shkelqim Mema, e-mail: memashkelqim@gmail.com
8. Fatosh Klosi, e-mail: fatoshklosi@yahoo.it
9. Halil Sykja, e-mail: halilsykja@yahoo.com
10. Kostandin Dollani, e-mail: kostandindollani@yahoo.com
11. Dhimitraq Ziu, e-mail: ziudh@mrp@.gov.al
12. Agron Ylli, e-mail: agronylli@yahoo.com

Lista e anetareve te Zyres se Mbrojtjes nga Rrezatimet

1. Rustem Paci Kryetar i ZMR e-mail: Rustem.Paci@shendetesia.gov.al
2. Ida Muraj Inspektor e-mail: Ida.Muraj@ishp.gov.al
3. Lediana Abazi Inspektor e-mail: Lediana.Abazi@ishp.gov.al
4. Adelina Subashi Inspektor e-mail: Adelina.Manlliu@ishp.gov.al
5. Mirela Shijaku e-mail: Mirela.Shijaku@ishp.gov.al Inspektor
6. Dhimiter Gjika Inspektor e- mail: Dhimiter.Gjika@ishp.gov.al
7. Vjolanda Gjino Laborante e-mail: Vjolanda.Gjino@ishp.gov.al
8. Esmeralda Fero Specialiste e-mail: Esmerada.Fero@ishp.gov.al
9. Alba Rexha IT e-mail: Alba.Rexha@ishp.gov.al
10. Sulejman Xhetani Inspektor e-mail: Sulejman.xh@outlook.com
11. Hermes PLaku Inspektor e- mail: Hermes7plaku@live.com
12. Shejna Mitku Inspektor e- mail: Shejnamitku@live.com

LISTA E PERSONAVE TE NJOHUR NGA ANA E KMR SI EKSPERT I KUALIFIKUAR NE FUSHEN E MBROJTJES NGA RREZATIMET JONIZUESE

Qendra e Fizikes Berthamore te Zbatuar
Elida Bylyku 0682044724

Instituti i Mbrojtjes nga Rrezatimet
Kostandin Dollani 069 22 37 097

Fatos YLLI 069 23 72 431
Gerti Xhixha 069 21 77 319
Durim Kryeziu 068 40 21 875
Ervis Telhaj 069 28 10 424
Luan Qafmolla 068 25 63 186
Rustem Paci  (nuk e ushtron aktivitetin)
Shkelqim Mema 069 21 82 095
Albert Nocka 068 20 54 305
Erjona Bakiu 069 31 94 406
Bardhyl Grillo 069 30 45 066
Manjola Shyti 069 22 38 247
Florinda Cfarku 069 24 82 632
Kozeta Bode 068 30 46 703
Drilona Kishta 069 25 41 921
Safet Dogjani 069 25 67 778

LISTA E PERSONAVE TE NJOHUR NGA ANA E KMR SI EKSPERT I KUALIFIKUAR NE FUSHEN E MBROJTJES NGA RREZATIMET JOJONIZUESE

Albert Nocka 068 20 54 305
Fatos YLLI 069 23 72 431
Shkelqim Mema 069 21 82 095
Rustem Paci  (nuk e ushtron aktivitetin)
Theodhor Karaja 069 21 82 901
Bejo Duka 069 26 08 193
Kostandin Dollani 069 22 37 097
Partizan Malkaj 067 40 62 560
Isidor Kokalari 069 72 96 131
Besnik Dobi 069 27 04 423
Dhurata Kuqi 067 40 62 550
Genci Mesi 069 40 31 259
Algenti Lala 067 28 23 754
Bexhet Kamo 069 20 83 433
Ilir Shinko 067 20 33 918
Olimpjon Shurdi 068 20 64 109
Vladi Koliçi + 355 42 227 914