Programi i Transparencës

 
Njoftim:

Në zbatim të Vendimit nr. 283, datë 10.5.2019, të Këshillit të Ministrave, “ Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore për vitin 2019 ” ju vëmë në dispozicion emailin e Drejtorit të Përgjithshëm: albana.fico@ishp.gov.al për denoncimin e çdo rasti ku janë përfshirë ose janë kërkuar të përfshihen punonjësit e administratës shtetërore në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje.
 

1. Programi i Transparencës për ISHP

2. Detyrimet për Autoritetin Publik

3.Të drejtat dhe Detyrimet e Autoritetit Kontraktor

4. Ligji nr.119/2014 për të drejtën për informim