Konferenca e 7-të Ndërkombëtare e Shëndetit Publik, Shqipëri, 10 Mars 2020

Konferenca e 7-të Ndërkombëtare e Shëndetit Publik, Shqipëri, 10 Mars 2020 “Integrimi i shërbimeve të Shëndetit Publik në Kujdesin Shëndetësor Parësor” Kujdesi Shëndetësor Parësor (KSHP) ka si mision të tij fokusimin në shëndetin e komunitetit dhe jo vetëm në atë të individit. Në institucionet e KSHP një pjesë e rëndësishme e shërbimeve të ofruara duhet të synojnë parandalimin e sëmundjeve dhe promovimin e shëndetit. Nga ana tjetër, një numër programesh të shëndetit publik, për kontrollin e sëmundjeve të transmetueshme dhe jo të transmetueshme (vaksinimi, edukimi shëndetësor, sistemet e survejancës, depistimi dhe kontrollimi i sëmundjeve jo të transmetueshme) arrijnë anëtarët e…

Read More