Sektori i Laboratorëve të Referencës Kombëtare të Shëndetit dhe Mjedisit

Sektori i Laboratorëve të Referencës Kombëtare të Shendetit dhe Mjedisit

 

1 Laboratori i Mikrobiologjisë Së Ushqimeve Dhe Mykologjisë

2 Laboratori I Mikrobiologjisë së Ujit, Ajrit,Tokës

3 Laboratori I Kimisë Së Ujit Dhe Sanitetit

4 Laboratori i Kimisë Ushqimore Dhe Jodurisë

5 Sektori i Laboratoreve Laboratori i Kimisë Analitike, Instrumentale dhe Sigurisë, Kontrollit Të Cilësisë

 

Objektivat e Sektorit të Laboratorëve të Shëndetit dhe Mjedisit:

  1. Të përgjigjet në kohë e me cilësi për analizat e miratuara
  2. Të angazhohet në punën kërkimore të Institutit
  3. Siguria e cilësisë së analizave, vendosja dhe mirëmbajtja e sistemit të kontrollit të cilësisë
  4. Instalimi dhe mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit te laboratoreve (LIMS)
  5. Të zgjerojë gamën e treguesve analitikë
  6. Mbështetje teknike e laboratorëve në rretheve
  1. Kryerja e analizave mikrobiologjike të mostrave ushqimore dhe te ujit konform standardeve bashkëkohore (ISO).
  2. Hartim i procedurave standarde të punës (SOP).
  3. Krijimi dhe zhvillimi i një sistemi të integruar mbi AMR në Shqipëri bazuar në sistemin Sistemi i Survejancës Globale të Rezistencës Antimikrobiale (GLASS). 
  4. Kryerja e kërkimeve shkencore në fushën e sigurise ushqimore dhe pjesëmarrja në edukimin e vazhduar në fushën përkatëse

 

Lista e analizave që kryhen në Sektorin e Laboratorëve të Shëndetit dhe Mjedisit

 

ANALIZAT QË KRYHEN

 

Analiza të Ujit të Pijshëm, ose te ujërave të shkarkimeve *

 

Analizat mikrobiologjike
Nr Treguesi Metoda e analizës
1.                 Numërimi i kolonisë në 37˚C ISO 6222:1999
2.                 Coliform bacteria ISO 9308-3:2003
3.                 Escherichia Coli

(E.Coli)

ISO 9308-3:2003
4.                 Enteroccoci ISO 7899-2-2000
5.                 Clostridium perfringens Metoda me tuba të shumëfishtë
6.                 Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2008
7.                 Salmonella spp. ISO 9308-3:2003
8.                 Shigella spp. ISO 9308-3:2003
9.                 Staphilococcum aureus ISO 4343-1998
Analizat fiziko-kimike
10.             Shija Vleresim organoleptik
11.             Era Vleresim organoleptik
12.             Ngjyra Pt-Co
13.             Turbullira (FTU) S SH ISO 7027
14.             Lënda pezull mg/L  
15.             pH S SH ISO 10523
16.             Konduktiviteti elektrik S SH ISO 7888
17.             TDS (mg/L) TDS metër
18.             Amonium (mg/L) S SH ISO 7150
19.             Nitrite (mg/L) S SH ISO 6777
20.             Nitrate (mg/L) Metoda me brucinë
21.             Alkalinitet total (mg ekv/L) ISO S SH EN 9963-1
22.             Fosfate (P2O5) mg/L S SH ISO 6878
23.             Lënda organike Djegie+titrimetri
24.             Kloruret (mg/L) S SH ISO 9297
25.             Karbonatet (mg/L) ISO S SH EN 9963-2
26.             Bikarbonatet (mg/L) ISO S SH 9963-1
27.             Sulfatet (mg/L) Metoda me klorur bariumi
28.             Fortësia totale (⁰dH) S SH ISO 6059
29.             Kalciumi (mg/L) S SH ISO 6058
30.             Klori i lirë mbetës (mg/L) S SH ISO 7393
31.             Magnezi (mg/L) S SH 2639-4
32.             Kërkesa kimike për oksigjen (COD) (mg/L O2) S SH ISO EN 8467
33.             Azot total në ujëra të shkarkimeve * Nessler
Ndotës organike dhe elemente gjurmë
34.             Pesticidet klororganike Ekstraktim leng leng (ISO 6468:2000), GCMS
35.             Hidrokarbure aromatike policiklike PAH (15 komponente) ISO 17993 -2003
36.             Vajra + Graso (në ujë) EPA 1664 Ekstraktim, Gravimetri
37.             Kadmium SSH EN ISO 5961:1996

SSH EN ISO 8288:1986

38.             Plumb SSH EN ISO 8288:1986

SSH EN ISO 15586:2003

39.             Mangan SSH EN ISO 15586:2003
40.             Krom SSH EN ISO 9174:1998
41.             Hekur SSH EN ISO 15586:2003
42.             Nikel SSH EN ISO 8288:1986

SSH EN ISO 15586:2003

43.             Zink SSH EN ISO 8288:1986

SSH EN ISO 15586:2003

44.             Bakër SSH EN ISO 8288:1986

SSH    SSH EN ISO 15586:2003   

 

Analiza të Ushqimeve etj.

 

Analiza mikrobiologjike
Nr Treguesi Metoda e analizes
45.             Mikroflorë e përgjithshme  ISO 4833-2003
46.             Coliform total  ISO 5541-1 2000
47.             E Coli   ISO  7251-2005
48.             Stafilococcus auerus ISO 6888 -3 2006
49.             Salmonella spp ISO  6579 -2002
50.             Bacillus cereus  ISO 7932 -2006
51.             Streptococcus spp  ISO 21527
52.             Campylobacter spp  ISO 10272 -2000
53.             Myqe ISO 13681 -2000
54.             Maja ISO 13681 -2000
55.             Pseudomonas aeroginosa  ISO 13720 -2000
56.             Clostridium perfrigens  ISO 7937-2007                                                                                          
Analizat fiziko-kimike
57.             Tregues fiziko-kimike në  produkte ushqimore ( yndyrna, drithëra, mjaltë, etj) Sipas Standardeve të miratuar nga Drejtoria e Përgjithëshme e Standardizimit
58.             Jodi (jodat ose jodur) në kripë Titullim jodometrik AOAC Official Methods of Analysis. 1984 Section 33, 147
59.             Përmbajtja e kripës në bukë Sipas Standardit të miratuar nga Drejtoria e Përgjithëshme e Standardizimit
60.           P Përmbajtja e jodit në urinë Me  persulfat amoni me dedektim spektrofotometrik sipas reaksionit te  Sandell- Kolthohof. (rekomanduar nga UNICEF, ICCIDD)
61.             Përmbajtja e klorit aktiv në hipoklorit kalciumi ose natriumi SSH EN 900:2007,  SSH EN 901:1999