Sektori i Ujit dhe Sanitetit

SEKTORI “UJI DHE SANITETI”

 

 

  1. Njoftohet në kohë reale nga Njësitë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në rastet e shpërthimeve hidrike dhe të konstatimit të problematikave lidhur me furnizimin me ujë të popullatës, mbledh dhe analizon të dhënat, kryen vlerësimin e cilësisë së furnizimit me ujë duke bashkëpunuar me Strukturat Rajonale Shëndetësore.
  2. Mbështet krijimin e kapaciteteve teknike profesionale të specialistëve të Shëndetit Publik nëpërmjet kurseve të kualifikimit.
  3. Realizon/Organizon seminare trajnuese/workshope, konferenca me specialistët e mjedisit me tema mbi Ujin dhe Sanitetin në nivel Rajonal e Kombëtar.
  4. Kryen ekspertiza në terren, vlerëson problematikat, verifikon cilësinë e ujit dhe sanitetit, jep rekomandime sipas rastit.
  5. Në raste të vecanta pergatit dhe realizon plane monitorimi në nivel kombëtar të cilësisë dhe sigurisë së ujit të pijshëm duke bashkëpunuar me Striktura Rajonale Shëndetësore dhe institucione të tjera.
  6. Realizo studime të pavarura në fushën e shëndetit publik.
  7. Shërben për palë të treta të interesuara si institucione,biznese, në fushën e sigurisë e cilësisë së ujrave.