Sektori i Shëndetit në Punë dhe Toksikologjisë

SEKTORI I SHËNDETIT NË PUNË DHE TOKSIKOLOGJISË:
1. Krijimi dhe ngritja e kapaciteteve njerzore te shendetit ne pune.
         Krijimi i networkut te mjekeve te punes.
         Caktimi i personave pergjegjes per shendetin ne pune ne NJKVSH te rretheve.
         Trajnimi i mjekeve qe bejne mjekun e punes ne ndermarrje te ndryshme.
2. Mbledhja dhe perpunimi i te dhenave per semundjet profesionale, aksidenteve ne pune.
paftesine e perkohshme dhe te perhershme ne pune.
3. Bashkepunimi me institucionet qendrore dhe te varesise si:
         Inspektorati Shteteror i Punes.
         Inspektorati Shteteror Shendetsore.