Sektori i Epidemiologjisë Mjedisore dhe Kontrolli i Cilësisë së Ajrit

Objektivi Pergjithshëm

– Identifikimi i strategjive adekuate të parandalimit parësor për të
shmangur dhe reduktuar rrezikun e sëmundjeve për shkak të faktorëve mjedisorë; transferimi i
provave shkencore në programet dhe politikat e shëndetit publik.
Ky sektor kryen:
1. Ekspertiza mjedisore te cilet fokusohen në kërkimin multidisiplinar që përfshijnë
identifikimin dhe karakterizimin e faktorëve të rrezikut mjedisor dhe studimin e efekteve
të tyre në shëndet.
2. Ngritje kapacitetesh nepermjet trajnimeve te ndryshme Kombetare dhe Nderkombetare.
3. Bashkepunime bilaterale ne projekte nderkombetare te mbeshtetura nga OBSH, CEI
(Qendra e Inisiativave Europiane dhe Komisioni Europes).