Laboratori i Mikrobiologjisë së Ujit, Ajrit, Tokës

 
Laboratori  Mikrobiologjik i Ujit

Kryen analizat mikrobiologjike të të gjitha llojeve të ujrave (ujë i pijshëm; ujë i amballazhuar; ujë pusi; ujë burimi; ujra sipërfaqësor; ujra larës të deteve ose liqeneve; ujëra shkarkimesh etj.)

Analizat mikrobiologjike përfshijnë indekset e paraqitura në tabelën e mëposhtme.

 

Indekset e matur Metoda e analizës
Llogaritja e kolonisë në 37˚C ISO 6222:1999
Coliforme bacteria ISO 9308-3:2003
Escherichia coli(E.coli) ISO 9308-3:2003
Enterococci ISO 7899-2-2000
Clostridium perfringens Met.me tuba të shumëfishtë
Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2008
Salmonella spp. ISO 9308-3:2003
Shigella spp. ISO 9308-3:2003
Staphilococcum aureus ISO 4343-1998
Legionella spp. ISO 11731-2:2004