Laboratori i Kimisë së Ushqimeve dhe Përcaktimi i jodit në urinë

• Në këtë laborator realizohen analizat fiziko-kimike të produkteve ushqimore, duke patur parasysh indekset të cilat kanë impakt të drejtpërdrejtë në shëndet.

• Monitorimi i kripes së Jodizuar në shkallë kombëtare por edhe për zona të caktuara në zbatim të Ligjit “Për parandalimin e çrregullimeve nga pamjaftueshmeria e jodit në organizmin e njeriut”.

• Kryhet analiza e percaktimit të jodit në urinë si një indikator i rëndësishëm në nivelin e pamjaftueshmërisë jodike në vend.