Laboratori i Kimisë Analitike Instrumentale

 

Laboratori eshte i pajisur me teknikat

  • Spektroskopi e Absorbimit Atomik AAS me furrë e me flakë
  • HPLC me detektor diode array
  • Gazkromatograf/spektrometer mase

Analizat qe kryhen ne laborator jane:

  • Metalet e rënda në ujëra, produktet për trajtimin e ujit të pijshëm, toka e mostra të tjera mjedisore
  • Hidrokarburet aromatike policiklike (PAH) në ujëra
  • Pesticide klororganike në ujëra
  • Vajra e graso në ujëra dhe toka