Punoi: Andia Meksi

21 Mars: Dita Botërore e Sindromës Down

 

Sindroma Down
Sindroma Down ndodh kur një individ ka një kopje shtesë të pjesshme (ose të plotë) të kromozomit 21. Nuk dihet ende pse ndodh kjo sindromë, por sindroma Down ka qenë gjithmonë pjesë e gjendjes njerëzore. Ai ekziston në të gjitha rajonet anembanë globit dhe zakonisht rezulton në efekte të ndryshueshme në stilet e të mësuarit, karakteristikat fizike dhe shëndetin.
Qasja adekuate në kujdesin shëndetësor, në programet e ndërhyrjes së hershme dhe në arsimin gjithëpërfshirës, si dhe kërkimi i duhur, janë jetike për rritjen dhe zhvillimin e individit.
Në dhjetor 2011, Asambleja e Përgjithshme shpalli 21 Marsin si Ditën Botërore të Sindromës Down (A/RES/66/149). Asambleja e Përgjithshme vendosi, duke filluar nga viti 2012, të kremtojë Ditën Botërore të Sindromës Down më 21 mars çdo vit. Për të rritur ndërgjegjësimin publik për sindromën Down, Asambleja e Përgjithshme fton të gjitha Shtetet Anëtare, organizatat përkatëse të sistemit të Kombeve të Bashkuara dhe organizata të tjera ndërkombëtare, si dhe shoqërinë civile, duke përfshirë organizatat joqeveritare dhe sektorin privat, të vëzhgojnë World Down. Dita e Sindromës në mënyrën e duhur.

Sfondi
Incidenca e vlerësuar e sindromës Down është midis 1 në 1000 lindje në mbarë botën. Çdo vit, rreth 3,000 deri në 5,000 fëmijë lindin me këtë çrregullim kromozomik.
Cilësia e jetës së njerëzve me sindromën Down mund të përmirësohet duke plotësuar nevojat e tyre për kujdesin shëndetësor, duke përfshirë kontrolle të rregullta me profesionistë shëndetësorë për të monitoruar gjendjen mendore dhe fizike dhe për të ofruar ndërhyrje në kohë, qoftë fizioterapi, terapi profesionale, terapi të folurit, këshillim apo Edukim special. Individët me sindromën Down mund të arrijnë cilësi optimale të jetës përmes kujdesit dhe mbështetjes prindërore, udhëzimeve mjekësore dhe sistemeve mbështetëse të bazuara në komunitet, siç është arsimi gjithëpërfshirës në të gjitha nivelet. Kjo lehtëson pjesëmarrjen e tyre në shoqëri dhe përmbushjen e potencialit të tyre personal.

“Vendos kontakte”
Në vitin 2020 në mbarë botën, ne të gjithë duhej të përshtatnim mënyrat se si lidhemi me njëri-tjetrin. Ishte një sfidë e madhe dhe shumë njerëz kanë mbetur pas. Por ishte një mundësi për të gjetur mënyra të reja për t’u lidhur. Ky mund të jetë një rezultat pozitiv nga pandemia COVID-19. Për DBSD 2022 ne duam të përqendrohemi në përmirësimin e lidhjeve për të siguruar që të gjithë njerëzit me sindromën Down mund të vendosin kontakte dhe të marrin pjesë në mënyrë të barabartë me të tjerët.

Të mbajmë kontakte në mënyrë koherente:
• Ndani idetë, përvojat dhe njohuritë
• Fuqizoni njëri-tjetrin për të mbrojtur të drejta të barabarta për njerëzit me sindromën Down
• Kontaktoni palët kryesore të interesit për të sjellë ndryshime pozitive.