INFORMACION PERSONAL Arjan BREGU
  Rruga Kongresi i Lushnjes, Apartamenti 24/1, Tiranë
Tel. 0422374756 | Cel. 0676071409
email:Arjan.Bregu@ishp.gov.albregu.arjan@gmail.com
Seksi Mashkull | Datelindja 22/02/1969 | Kombësia Shqiptare
EKSPERIENCA E PUNËS
2010-2013 Përgjegjës i Sektorit të Higjienës dhe Epidemiologjisë, Drejtoria e ShëndetitPublik, Ministria e Shëndetësisë
Përgjegjësitë dhe aktivitetet kryesore:
• Monitrorimi i zbatimit të ligjit Për shëndetin Publik,• Monitorimi i zbatimit të ligjit “ Për Shëndetin Publik dhe Inspektoratin Sanitar Shtetëror,• Pikë fokale për hartimin dhe koordinimin e aktiviteteve në fushën e sigurisë ushqimore;• Anëtar i grupit të punës në Hartimin e Draft Planit Kombëtar të Veprimit për Ushqimin dhe Ushqyerjen 2013-2020.• Anëtar i grupit të punës për hartimin e ”Draft strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësit딕 Bashkë-kontribues në hartimin e ligjit dhe akteve nënligjore për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë;• Përgjegjës për raportimin e indikatorëve të Shëndetit Publik në kuadrin e marrëveshjes së Stabilizim-Asocijimit (Kapitulli 28 – Duhani dhe Siguria Ushqimore)• Përgjegjës për kontrollin e lëndëve dezinfektuese dezinsektuese dhe deratizuese ,për përdorim në shëndet publik.
2010-2013 Anëtar i grupit të punës në kuadër të “EU IPA 2010 Project on Human Resources Development in Albania”
Përgjegjësitë dhe aktivitetet kryesore:
• Hartimi i kuadrit ligjor dhe rregulloreve që kanë të bëjnë me:- Mbrojtjen e punonjësve nga rreziqet qe lidhen me agjentët fizikë: zhurmat, vibracionet, rrezatimet optike, fushat elektromagnetike;- transpozimin e direktivave të Bashkimit Europian nën përgjegjësinë e Ministrisë së Shëndetësisë: agjentët kimikë, karcinogjenët dhe mutagjenët, agjentët biologjikë.
2009-2010 Specialist në Sektorin e Higjenës dhe Epidemiologjisë në Drejtorinë e Shëndetit Publik, Ministria e Shëndetësisë
Përgjegjësitë dhe aktivitetet kryesore:
• Monitrorimi i zbatimit të ligjit në fushën e Shëndetit Publik;Monitorimi i ecurisë së procesit për sigurinë e shëndetit të punëmarrësve në vendin e punës.Pikë fokale për sigurinë ushqimore,Aktivitete të tjera sipas specifikave të sektorit.
2006-2009 Specialist në Sektorin e Licensimit pranë Drejtorisë Juridike dhe Licensimit, Ministria e Shëndetësisë
Përgjegjësitë dhe aktivitetet kryesore:
• Monitrorimi i zbatimit të ligjit për licensimin e subjekteve private në fushën e shëndetësisë;• Krijmi i databse kombëtar për subjektet që ushtrojnë aktivitet privat në fushën e shëndetësisë,• Hartimi i rregulloreve që rregullojnë veprimtarinë e aktivitetit privat në fushën e shëndetësisë.• Koordinimi i aktiviteteve të inspektimeve në terren.• Anëtar i grupit të punës , në hartimin e legjislacionit dhe akteve nën ligjore në fushën e shëndetësisë , për procesin e decentralizimit të lejeve licencave dhe autorizimeve në Republikën e Shqipërisë.
2005-2006 Specialist në Sektorin e Luftës Kundër HIV/AIDS në Departamentin e Sëmundjeve Infektive, Instituti i Shëndetit Publik
Përgjegjësitë dhe aktivitetet kryesore:
• Monitorimi i i situatës lidhur me sëmundjen e HIV/AIDS në Shqipëri; Përpunimi i indikatorëve lidhur me epidemiologjinë e HIV/AIDS;• Hartimi i raporteve për politikë-bërësit.
2005 Menaxher Shëndetësor pranë Qendrës Diagnostike IKEDA, Tiranë
Përgjegjësitë dhe aktivitetet kryesore:
• Zhvillimi i politikave për ekspansionin dhe eficiencën ekonomike të Qendrës;• Monitorimi i problematikës së tregut dhe aktorëve që operojnë në të.
2005 Specialist në Drejtorinë e Higjienës pranë Departamentit të Promocioni të Higjenës, Autoriteti Shëndetësor Rajonal, Tiranë
Përgjegjësitë dhe aktivitetet kryesore:
• Kryerja dhe zhvillimi i aktiviteteve promocionale në kujdesin shëndetësor parësor.
2003-2005 Specializim pasuniversitar në Shëndet Publik, në Departamentin e Shëndetit Publik, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës
1993-1997 Mjek në Spitalin Civil, Skrapar dhe në vazhdim mjek i përgjithshëm në Qendra Shëndetësore të rrethit.
Përgjegjësitë dhe aktivitetet kryesore:
• Përkujdesja për pacientët;• Monitorimi i parametrave shëndetësor të pacientëve;• Promocioni i shëndetit;• Aktivitetet parandaluese të sëmundjeve;• Respektimi i kalendarit të vaksinimit.
EDUKIMI
2014 Ka mbrojtur gradën shkencore “Doktor i Shkencave”, pranë Fakultetit të Shëndetit Publik, Universiteti Mjekësor i Tiranës.
Aftësitë e fituara:
• Përmirësim i aftësive të kërkimit në literaturën bashkëkohore;• Forcim i aftësitve analitike;• Forcimi i kapaciteteve në fushën e përpunimit të të dhënave;• Forcimi i aftësive për shndërrimin e gjetjeve në rekomandimet përkatëse;• Forcimi i aftësive për komunikimin e gjetjeve tek palët e interesuara.
2009-2013 Student në programin e Doktoraturës pranë Departamentit të Shëndetit Publik, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës
Aftësitë e fituara:
• Përmirësimi i aftësive shkencore, të kërkimit, analizimit dhe interpretimit të të dhënave.• Zgjerimi i njohurive akademike;• Përmirësimi i aftësive pedagogjike në tërësi.
2007-2008 Student në programin e Masterit në Shëndet Publik, në Departamentin e Shëndetit Publik, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës
Aftësitë e fituara:
• Zgjerimi i aftësive analitike dhe shkencore.
2003-2005 Specializim pasuniversitar në Shëndet Publik, në Departamentin e Shëndetit Publik, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës
1987-1993 Përfundoj studimet në degën Mjekësi e Pergjithshme pranë Fakultetit të Mjekësisë, Universiteti i Tiranës
1983-1987 Shkolla e mesme e përgjithshme “Ramiz Aranitasi”, Skrapar
TRAJNIMET
2012 Pjesëmarrës në trajnimin për cështje që kanë të bëjnë me zbatmin e Rregulloreve Ndërkombëtare të Shëndetit , Kopenhagen, Danimarkë
Organizatorë: Organizata Botërore e Shëndetësisë.
2011 Seminar trajnues në fushën e vaksinimit lidhur me menaxhimin në nivelin e mesëm të koordinatorëve kombëtarë të trajnimit, zhvilluar në Anakara, Turqi
Organizatorë: Organizata Botërore e Shëndetësisë.
2010 Pjesëmarrës në “Study tour” lidhur me organizmin e kujdesit shëndetësor parësor në Blegjikë dhe Britaninë e Madhe.
Organizatorë: Organizata Botërore e Shëndetësisë.
2010 Seminar trajnues lidhur me aspekte specifike që kanë të bëjnë me kancerin, zhvilluar në Varshavë, Poloni
Organizatorë: Organizata Botërore e Shëndetësisë.
2010 Seminar trajnues lidhur me cështje të menaxhimit të emergjencave civile në rast katastrofash natyrore, zhvilluar në Antalya, Turqi
Organizatorë: Organizata Botërore e Shëndetësisë.
2009 Seminar trajnues lidhur me përgatitjen për përballimin e emergjencave civile dhe ushtarake, zhvilluar në Tiranë,
Organizatorë: USAID
2008 Seminar trajnues në konferencën e tretë kombëtare “Përmirësimi i cilësisë: sfidë urgjente për sistemin tonë shëndetësor”, zhvilluar në Tiranë,
2006 Seminar trajnues lidhur me bazat shkencore të shëndetit publik, organizuar në kuadër të Paktit të Stabilitetit për Euopën Juglindore dhe zhvilluar në Sarandë,
Organizatorë: Faktulteti i Mjekësisë në bashkëpunim me programin e Paktit të Stabilitetit
2006 Kurs dy javor Epidemiologjia e Aplikuar, organizuar në Institutiin e Shëndetit Publik, Tiranë,
Organizatorë: Instituti i Shëndetit Publik
2006 Seminar trajnues “Health and human rights”, zhvilluar në Shkollën e Shëndetit Publik, pranë Institutit të Shëndetit Publik, Tiranë,
Organizatorë: Instituti i Shëndetit Publik
2005 Seminar trajnues “Teaching and learning”, zhvilluar në Shkollën e Shëndetit Publik, pranë Institutit të Shëndetit Publik, Tiranë,
Organizatorë: Instituti i Shëndetit Publik
2005 Pjesëmarrës në shkollën verore mbi “On the Health Policy of European Union”, zhvilluar në Beograd, Serbi
Organizatorë: Në kuadër të Paktit të Stabilitetit
2005 Pjesëmarrës në shkollën dimërore mbi “Evidence “Based Public Health”, zhvilluar në Beograd, Serbi
Organizatorë: Instituti i Shëndetit Publik
PREZANTIMET SHKENCORE
2013 Prezantim oral në Konferencën e Parë Ndërkombëtare “Kërkimi dhe edukimi shkencor – sfidat drejt të ardhmes”, zhvilluar në Shkodër,
Organizatorë: Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.
2013 Prezantim oral në Konferencën e Katërt Ndërkombëtare të Shëndetit Publik, zhvilluar në Tiranë,
Organizatorë: Instituti i Shëndetit Publik dhe donatorët ndërkombëtarë.
2006 Prezantim oral i temës “Strategic plan in establishing the School of Public Health in Albania “SËOT-analysis””, Sarandë,
Organizatorë: Faktulteti i Mjekësisë në bashkëpunim me programin e Paktit të Stabilitetit
2005 Prezantim oral i temës “Ëho can be a stakeholder”, prezantuar në kuadër të shkollës verore “on the Health Policy of European Union”, Begrad, Serbi
Organizatorë: Në kuadër të Paktit të Stabilitetit
2005 Prezantim oral i temës “Best practices approach to achieve health promotion and public health goals”, prezantuar në kuadër të shkollës dimërore “Evidence Based Public Health”, Beograd, Serbi
Organizatorë: Në kuadër të Paktit të Stabilitetit
2004 Prezantim oral i temës “Domosdoshmëria e krijimit të Shkollës së Shëndetit Publik”, prezantuar në kuadër të Konferencës së Dytë Kombëtare të Shëndetit Publik, Tiranë, Shqipëri
BOTIMET SHKENCORE TË FUNDIT
2013 Autori i parë i artikullit“Prevalence of diabetes mellitus in a population-based sample of adults in Tirana, Albania”, botuar në revistën ndërkombëtare “The British Journal of Medicine and Medical Research”.
2012 Autor i parë i artikullit shkencor “Diabetes prevalence in Albanian adult population”, botuar në revistën shkencore ndërkombëtare “Albanian Medical Journal”.
2012 Autor i parë i artikullit shkencor “Diabetes management: a literature review”, botuar në revistën shkencore ndërkombëtare “Albanian Medical Journal”.
AFTËSITË PERSONALE
Gjuha amtare Shqipe
Gjuhë të huaja Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit
Anglisht Mirë Mirë Mirë
Greqisht Shumë mirë Shumë mirë Mirë
AFTËSITË KOMUNIKUESE Kam aftësi shumë të mira komunikuese, të fituara gjatë eksperiencës sime të gjatë në pozicione të ndryshme menaxheriale.
AFTËSITË ORGANIZATIVE / MENAXHERIALE Kam aftësi të mira organizative dhe menaxheriale, të cilat i kam treguar në situata të ndryshme të punës së përditshme.
AFTËSITË KOMPJUTERIKE Zotëroj shumë mirë paketën kompjuterike “Mircosoft Windows” dhe programet kompjuterike të tilla si Microsoft Ëord, Excel, Poëerpoint, Access, etj. Gjithashtu, kam njohuri të mjaftueshme në përdorimin e paktetës statistikore Statistical Package for Social Sciences (SPSS).
AFTËSI TË TJERA Jam nje person motivues dhe inkurajues. Më pëlqen puna në grup.
LEJA E DREJTIMIT TË AUTOMJETIT Leje drejtimi automjeti të klasit B.