Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive

HIV/AIDS NË SHQIPËRI

 Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu

PROGRAMI KOMBËTAR I HIV/AIDS

                  Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu

 KËSHILIMI PËR  HIV/AIDS

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu

SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE E HIV/AIDS NË VENDIN TONË DHE DISA SPECIFIKA TË PROCESIT TË RAPORTIMIT TË HIV.

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu

(JAVA 12) ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE “ALERT” PËR PERIUDHËN
18 MARS – 24 MARS 2013

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu

(JAVA 11) ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE “ALERT” PËR PERIUDHËN
11 MARS – 17 MARS 2013

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu


(JAVA 10) ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE “ALERT” PËR PERIUDHËN
04 MARS – 10 MARS 2013

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu


Informacion mbi mostrat e ardhura në ISHP nga personat e dyshuar për Grip – 4 Mars 2013

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu


(JAVA 09) ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE “ALERT” PËR PERIUDHËN
25 SHKURT – 03 MARS 2013

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu


(JAVA 08) ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE “ALERT” PËR PERIUDHËN
18 SHKURT – 24 SHKURT 2013

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu


(JAVA 07) ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE “ALERT” PËR PERIUDHËN
11 SHKURT – 17 SHKURT 2013 

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu


(JAVA 06) ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE “ALERT” PËR PERIUDHËN
4 SHKURT – 10 SHKURT 2013

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu


Informacion mbi mostrat e ardhura në ISHP nga personat e dyshuar për Grip – 7 Shkurt 2013

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu


(JAVA 05) ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE “ALERT” PËR PERIUDHËN
28 JANAR – 3 SHKURT 2013

Artikullin e plotë mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu

Nivelet e aktivitetit të influencës në vendet në rajonin Europian të OBSH-së

Nivelet e aktivitetit të influencës në vendet në rajonin Europian të OBSH-së janë heterogjene, me aktivitetin e shpërndarë kryesisht në pjesët perëndimore dhe veriore të Rajonit dhe me asnjë rast apo me raste sporadike në pjesën lindore, por me një rritje graduale në përgjithësi. Influenca A(H1N1)pdm09, A(H3N2) dhe tipi B i viruseve vazhdon të qarkullojë, por proporcioni i A(H1N1)pdm09 krahasuar me A(H1N1)pdm09 është duke u rritur. Numri i shtrimeve të raportuara për shkak të infeksioneve të rënda akute (SARI) mbetet i qëndrueshëm, me 8% e rasteve të lidhura me identifikimin e influencës.

Departamenti i Informacionit Shëndetësor, Teknologjisë dhe Komunikimit

Departamenti i Informacionit Shëndetësor, Teknologjisë dhe Komunikimit ka si mision grumbullimin, unifikimin dhe analizën e të gjitha të dhënave dhe informacionit shëndetësor, përdorimin dhe diseminimin e strategjive efektive dhe bashkëkohore të komunikimit dhe informimit shëndetësor me qëllimin final përmirësimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor, e reflektuar kjo në rritjen dhe përmirësimin e qëndrueshëm të rezultateve dhe treguesëve shëndetësorë të popullatës se vendit. Është pikërisht ky Departament në të cilin përfshihet nga ana organike dhe funksionale “Magazina e të Dhënave” [“Data Warehouse”] e Sistemit të Informacionit Shëndetësor në Shqipëri.

Organigrama (Struktura përbërëse) e Departamentit të Informacionit Shëndetësor, Teknologjisë dhe Komunikimit është në funksion të drejtimeve bazë të aktivitetit të tij:

1)      Sektori i Biostatistikës dhe Teknologjisë së Informacionit Shëndetësor përfaqëson qendrën kombëtare të grumbullimit të informacionit shëndetësor, si dhe të studimit, kërkimit, ekpertizës dhe trajnimit në fushën e administrimit dhe menaxhimit të informacionit shëndetësor (“Magazina e të Dhënave” [“Data Warehouse”]. Në bashkëpunim të ngushtë me Observatorin Kombëtar Epidemiologjik (Departamenti i Epidemiologjisë dhe Sistemeve Shëndetësore) si dhe me Departamentet e tjera të ISHP-së, ky Sektor, konkretisht njësia e tij e Biostatistikës, kryen analizën statistikore të të dhënave të ndryshme të informacionit shëndetësor.

2)      Sektori i Botimeve dhe Komunikimit Shëndetësor, përfaqëson qendrën kombëtare të informimit dhe komunikimit të informacionit shëndetësor në të gjitha nivelet, përfshirë politikëbërësit dhe vendimmarrësit, ekspertët dhe profesionistët e sektorit shëndetësor, shoqërinë civile dhe publikun në tërësi. Ai përfaqëson po ashtu, qendrën kombëtare në fushën e shëndetit publik të raportimit shkencor të situatës dhe treguesve shëndetësorë në popullatën e vendit, përmes publikimeve periodike shkencore.

3)      Njësia e Mbështetjes së Edukimit në Vazhdim në Shëndetin Publik përfaqëson strukturën e ISHP-së në mbështetje ndaj Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV), në fushën e shëndetit publik.

4)      Njësia e Mbështetjes së Kërkimit dhe Partnershipit në Shëndetin Publik luan rolin mbështetës për Drejtorinë e ISHP-së, lidhur me përpilimin e dokumentacionit përkatës në projekte studimore të bashkëpunimit të ndërsjellë të ISHP- së me institucione të ndryshme brenda dhe jashtë vendit në fushën e shëndetit publik.

Departamenti i Informacionit Shëndetësor, Teknologjisë dhe Komunikimit e ushtron aktivitetin e vet në drejtimet e mësipërme në mbështetje dhe funksion të ISHP-së dhe Ministrisë së Shëndetësisë, në bazë të planeve përkatëse afatshkurtëra dhe afatmesme të përpiluara prej tij dhe miratuara nga Drejtoria dhe Këshilli Shkencor i ISHP-së.

Departamenti i Informacionit Shëndetësor, Teknologjisë dhe Komunikimit e ushtron aktivitetin e vet në bashkëpunim të ngushtë me Departamentet e tjera shkencore të ISHP-së, Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Drejtoritë/Shërbimet e Shëndetit Publik në bazë Rajoni/Rrethi, si dhe Sektorë Publikë jashtë sferës së shëndetësisë; dhe/ose organizma/organizata të ndryshme jo-publike brenda dhe jashtë vendit.

Drejtimet kryesore të aktivitetit të Departamentit të Informacionit Shëndetësor, Teknologjisë dhe Komunikimit janë:

(i)           Grumbullimi periodik i informacionit shëndetësor mbi semundshmërinë spitalore nga baza e të dhënave (database) e Ministrisë së Shëndetësisë.

Kontrolli mbi sasinë dhe cilësinë e informacionit të grumbulluar.

Analiza statistikore e të dhënave të informacionit të grumbulluar.

(ii)         Grumbullimi periodik i informacionit shëndetësor mbi aspektet e ndryshme të aktivitetit spitalor nga baza e të dhënave (database) e Ministrise së Shëndetësisë. Kontrolli mbi sasinë dhe cilësinë e informacionit të grumbulluar.

Analiza statistikore e të dhënave të informacionit të grumbulluar.

(iii)       Grumbullimi periodik i informacionit shëndetësor që përmbahet në Pasqyrat e tjera SH (përveç atyre të lidhura me sëmundjet infektive) nga baza e të dhënave (database) e Ministrisë së Shëndetësisë.

Kontrolli mbi sasinë dhe cilësinë e informacionit të grumbulluar.

Analiza statistikore e të dhënave të informacionit të grumbulluar.

(iv)       Grumbullimi periodik i informacionit shëndetësor që përmbahet në bazën e të dhënave (database) të Institutit të Sigurimeve dhe Kujdesit Shëndetësor (ISKSH) lidhur me:

  • sëmundshmërinë në shërbimin e kujdesit shëndetësor parësor;
  • aspektet e ndryshme të aktivitetit dhe performancës profesionale të shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor.

Kontrolli mbi sasinë dhe cilësinë e informacionit të grumbulluar.

Analiza statistikore e të dhënave të informacionit të grumbulluar.

(v)         Studime/kërkime në fushën e administrimit dhe menaxhimit të informacionit shëndetësor me synim optimalizimin e treguesëve përkatës.

(vi)       Ekspertizë dhe trajnime në fushën e administrimit dhe menaxhimit të informacionit shëndetësor me personelin shëndetësor përkatës në bazë rajoni, dhe/ose rrethi në tërë vendin.

(vii)     Monitorimi dhe mbështetja teknike mbi operativitetin funksional të rrjetit të brendshëm kompjuterik të ISHP-së dhe shkëmbimin e informacionit ndërmjet strukturave përbërëse të ISHP-së.

(viii)   Monitorimi dhe përditësimi i website të ISHP-së, lidhur me informacionet e prodhuara periodikisht nga Departamentet shkencore të ISHP-së.

(ix)       Informimi dhe komunikimi i informacionit shëndetësor në të gjitha nivelet, përfshirë politikëbërësit dhe vendimmarrësit, ekspertët dhe profesionistët e sektorit shëndetësor, shoqërinë civile dhe publikun në tërësi.

(x)         Prodhimi periodik i “Buletini Shkencor i Institutit të Shëndetit Publik”, që përfaqëson kanalin kryesor të komunkimit dhe shpërndarjes së informacionit shëndetësor tek profesionistët e shëndetësisë dhe të gjithë aktorët dhe faktorët e sektorit të shërbimeve shëndetësore në nivel lokal dhe kombëtar, përfshirë agjencitë, organizmat dhe institucionet ndërkombëtare që asistojnë dhe mbështesin zhvillimin dhe përsosjen e sistemit të shërbimeve shëndetësore në Shqipëri.

(xi)       Prodhimi periodik i “Revista Mjekësore” (në shqip) dhe “Albanian Medical Journal” (homologu në anglisht) përfaqëson mediumin e shkruar shkencor më të rëndësishëm (krahas Buletinit të Shkencave Mjekësore të Fakultetit të Mjekësisë, -Universiteti i Tiranës) në fushën e shëndetësisë në vendin tonë. Kjo revistë përfaqëson kanalin kryesor të komunikimit të rezultateve të projekteve kërkimore-shkencore në fushën e shëndetësisë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare.

(xii)     Prodhimi periodik i materialeve të tjera informuese: shoqëria civile dhe opinioni publik në tërësi informohen rreth aktiviteteve dhe indikatorëve kryesorë të shëndetit të popullatës, përmes kanaleve të tjera alternative të komunikimit të tilla si: postera, fletë-palosje, apo komunikata për shtyp.

(xiii)   Mbështetje ndaj Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV), lidhur me edukimin në vazhdim në fushën e shëndetit publik.

(xiv)   Mbështetje për Drejtorinë e ISHP-së lidhur me përpilimin e dokumentacionit përkatës në projekte studimore të bashkëpunimit dhe partnershipit të ISHP -së me institucione të ndryshme brenda dhe jashtë vendit në fushën e shëndetit publik.

Departamenti i Promocionit të Shëndetit Publik

Ujë i Sigurt për Shëndetin

Aktivitetet e Ditës Botërore të Ujit

Promocioni i Shëndetit Publik e konsideron Ditën Botërore të Ujit si një ditë të rëndësishme sensibilizuese për ruajtjen e vlerave të ujit të pijshëm dhe konsumin e sigurt për ruajtjen e shëndetit human.
Muaji mars në kalendarin e promocionit të shëndetit përkon me muajin sensibilizimit të higjienës dhe ujit të pijshëm dhe realizohen një sërë aktivitetesh në bashkëpunim me institucione shëndetësore, arsimore dhe mediat.
Me rastin e ditës botërore të ujit institucionet shëndetësore qëndrore dhe lokale, ndërmorën organizimin e aktivitetit në bashkëpunim me nxënës të shkollave 9 vjeçare në Tiranë. Aktiviteti konsistoi në lancimin e ditës botërore të ujit nga Ministria e Shëndetësisë me mesazhe të shumta drejtuar komunitetit për ruajtjen dhe sigurinë e ujit, mbrojtjen e shëndetit dhe promovimin e jetesës së shëndetshme.

Si u vendos dita botërore e ujit?

Në 22 dhjetor 1992, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara vendosi që 22 marsin e çdo viti ta deklarojë si Ditën Botërore të Ujit, konform Axhendës 21 të konferëncës së Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe Zhvillimin. Në këtë ditë ftohen shtete të ndryshme për të kontribuar në nivel lokal (kombëtar) me qëllim konkretizimin e aktiviteteve në lidhje me informimin publik, inicimin e tryezave të rrumbullakëta, organizimin e seminareve dhe ekspozimeve në lidhje me ruajtjen dhe zhvillimin e burimeve ujore si edhe diskutimin e fazave të rekomandimeve që shtrohen në Axhendën 21 në nivel lokal. Në mbështetje të kësaj iniciative u hartua rezoluta e adoptuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, e cila me anë të një vendimi shpalli datën 22 mars 2005 si dita që deklaron dhe fillimin e Dekadës Ndërkombëtare 2005 – 2015 për veprim, me temë “Uji për Jetën”. Shqipëria e njeh deklaratën e Kombeve të Bashkuara, i mbështet qëllimet e Kombeve të Bashkuara dhe objektivin e tyre të përgjithshëm “Ujë për të Gjithë”.
Temat e ditëve botërore ndër vite kanë qënë nga më të larmishmet duke patur në qëndër të vëmendjes ujin dhe shëndetin e njeriut: Ujë për Shëndetin, Ujë për Zhvillimin, Ujë për të Ardhmen, Uji dhe Katastrofat, Ujë për Jetën 2005 – 2015 (dekada e ujit për jetën), Uji dhe Kultura, Saniteti, Ujë i pastër për një botë të shëndetshme, Ujë për Qytetet: përgjigje për sfidën urbane, etj.

Departamenti i Promocionit të Shëndetit Publik
Zaira Poga